106763

Informācija decentralizēto kanalizācija sistēmu īpašniekiem
05.06.2019


Sadzīves notekūdeņus, kas galvenokārt rodas no mājsaimnieciskām darbībām un rūpnieciskos notekūdeņus, kuri ir no rūpniecībai vai tirdzniecībai izmantotām telpām izplūdušie notekūdeņi, var tik apsaimniekoti:

  • Centralizēti, tas ir pieslēdzot īpašumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Siguldas novadā par  centralizēto kanalizācijas sistēmu darbību, notekūdeņu attīrīšanu no šīm sistēmām atbild SIA „SALTAVOTS”;
  • Decentralizētajā kanalizācijas sistēmā - nekustamā īpašuma īpašnieka īpašumā vai nekustamā īpašuma valdītāja valdījumā esošajās notekūdeņu kanalizācijas sistēmās, kuras nav pievienotas centralizētajai kanalizācija sistēmai. Par decentralizētās kanalizācijas sistēmas darbību un notekūdeņu attīrīšanu atbild nekustamā īpašuma īpašnieks.

Lai mazinātu vides piesārņojumu, kuru blīvi apdzīvotās vietās (ciemu, pilsētu teritorijas) rada decentralizētās kanalizācijas sistēmas, 2017. gada 27. jūnijā tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (turpmāk - Noteikumi).

Saskaņā ar Noteikumiem, visiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, kuru īpašumi atrodas pilsētās un blīvi apdzīvotos ciemos līdz 2021. gada 31. decembrim:

  • jāreģistrē sava decentralizētā kanalizācijas sistēma;
  • jānodrošina decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstība šo Noteikumu prasībām. 

Decentralizēto kanalizācija sistēmu reģistrācija Siguldas novadā tiks uzsākta pēc tam, kad pašvaldība izdos saistošos noteikumus par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību (turpmāk - Noteikumi). Pašreiz Noteikumi ir izstrādes stadijā.  

Saskaņā ar Noteikumiem decentralizētās kanalizācijas sistēmas var būt trīs veidu un katram kanalizācijas sistēmas veidam Noteikumos ir izvirzītas prasības. Decentralizēto sistēmu veidi un izvirzītās prasības ir attēlotas 1.attēlā.


                                                        

1.attēls. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu veidi un izvirzītās prasības

Vides aizsardzības un reģionālas un attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) izstrādātos ieteikumus par decentralizētās kanalizācijas sistēmas veida izvēli, skatīt 2. attēlā. 

 

2. attēls. VARAM izstrādātie ieteikumi decentralizētās kanalizācija sistēmas veida izvēlei

Lai Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki līdz 2021. gada 31. decembrim varētu nodrošināt decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstību Noteikumu prasībām, vēlams īpašniekiem jau šogad apsekot decentralizēto kanalizācijas sistēmu, lai pārbūves nepieciešamības gadījumā, līdz Noteikumos noteiktajam termiņam varētu nodrošināt decentralizētās sistēmas atbilstību Noteikumu prasībām.

 Pirms decentralizētās kanalizācija sistēmas pārbūves darbu uzsākšanas ir jāizstrādā būvprojekts, jāsaņem Siguldas novada būvvaldes izsniegta būvatļauja un akcepts par projektēšanas nosacīju izpildi. 

Īpašumiem, kuriem ir decentralizētā kanalizācijas sistēma un ir radīta arī pieslēguma iespēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, pēc apsekojuma izvērtēt, kurš sistēmas veids ilgtermiņā īpašniekam būtu ekonomiski visizdevīgākais, un, ja tiek izvēlēts pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tad līdz 2021. gada 31. decembrim, pieprasot SIA „SALTAVOTS” tehniskos noteikumus, ir jāizbūvē kanalizācijas pieslēgums un jānoslēdz līgums ar SIA „SALTAVOTS” par pakalpojuma sniegšanu.

Pēc Noteikumu spēkā stāšanās decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem būs:

  • jāreģistrē decentralizētā kanalizācijas sistēma un jānodrošina reģistra uzturētāja  piekļuve decentralizētās kanalizācija sistēmas apsekojumam, lai pārbaudītu sistēmas atbilstību Noteikumu prasībām; 
  • jānodrošina Noteikumos un Siguldas novada pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktās apsaimniekošanas prasības, tajā skaitā notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums;
  • jāpasūta decentralizēto kanalizācija sistēmu notekūdeņu un nosēdumu savākšanas pakalpojums tikai  no asenizatoriem, kuri reģistrēsies pašvaldībā un saņems atļauju asenizācijas pakalpojumu sniegšanai Siguldas novadā;
  • vismaz divus gadus jāglabā asenizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinoši dokumenti un pēc pieprasījuma jāuzrāda decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam.

Planēta Zeme ir viena un visiem kopīga.  Cilvēku darbības uz Zemes rada vides piesārņojumu un, lai mazinātu vides piesārņojumu, ir jāīsteno princips – „piesārņotājs maksā,” tas ir, katrs piesārņotājs maksā par radīto iesārņojumu . Šis princips ir attiecināms arī uz sadzīves notekūdeņiem. Decentralizēto kanalizācija sistēmu īpašniekus, kuri pēc Noteikumu par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību spēkā stāšanās, neievēros Noteikumu prasības varēs administratīvi sodīt.

Informāciju sagatavoja:

SIA "SALTAVOTS"

konsultante - projektu vadītāja Silvija Zaharāne 
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2?
Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2019 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv