2019

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2019 13

"Ūdensvada beztrašeju izbūves darbi Ošu, Birzes un Lakstīgalas ielu rajonā Allažu ciemā"

Publikācijas datums:02.08.2019.
Iepirkuma identifikācijas Nr.SA 2019 13
Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr.40103055793
Juridiskā adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts: saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona:Silvija Zaharāne
Tālrunis:67971729
e-pasts:silvija.zaharane@saltavots.lv
Iepirkuma līguma priekšmets:

Ūdensvada beztranšeju izbūves darbi Ošu, Birzes un Lakstīgalas ielu rajonā Allažu ciemā

Nolikums un pielikumi pieejami:skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2019. gada 14. augustam plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Nolikuma 4. pielikums

Tehniskās specifikācijas pielikumi Nr. 1 un Nr. 2 

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.:SA 209 13
Iepirkuma priekšmets:Ūdensvada beztranšeju izbūves darbi Ošu, Birzes un Lakstīgalas ielu rajonā Allažu ciemā
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Pretendenta nosaukums: SIA „BT BŪVE” reģistrācijas Nr. 44103067286
Iepirkumu komisijas 16. augusta lēmums: piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA „BT BŪVE”  reģistrācijas Nr. 44103067286, ūdensvada beztranšeju izbūves būvdarbiem Ošu, Birzes, Lakstīgalas ielu rajonā Allažu ciemā saskaņā ar tehnisko specifikāciju par piedāvāto līgumcenu EUR 18 039,00 (astoņpadsmit tūkstoši trīsdesmit deviņi euro 00 centi)
Paziņojumu nosūtīšanas datums: 20.08.2019.
 

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2019 12

"Noslēgarmatūras, veidgabalu piegāde"

Publikācijas datums:01.08.2019.
Iepirkuma identifikācijas Nr.SA 2019 12
Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr.40103055793
Juridiskā adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts: saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona:Silvija Zaharāne
Tālrunis:67971729
e-pasts:silvija.zaharane@saltavots.lv
Iepirkuma līguma priekšmets:

Noslēgarmatūras, veidgabalu piegāde

Nolikums un pielikumi pieejami:skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2019. gada 16. augustam plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Nolikuma 4. pielikums

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.:SA 2019 12
Iepirkuma priekšmets: Noslēgarmatūras, veidgabalu piegāde
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Pretendentu nosaukums: SIA „INDUTEK LV”, reģistrācijas Nr. 40003251246
Iepirkumu komisijas 23. augusta lēmums: piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA „INDUTEK LV”, reģistrācijas Nr. 40003251246, noslēgarmatūras un veidgabalu piegādei saskaņā ar tehnisko specifikāciju par piedāvāto līgumcenu EUR 33 957,00 (trīsdesmit trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit septiņi euro 00 centi).
Paziņojumu nosūtīšanas datums: 23.08.2019.
 

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2019 11

"Cauruļvadu, skataku, veidgabalu piegāde"

Publikācijas datums:07.06.2019.
Iepirkuma identifikācijas Nr.SA 2019 11
Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr.40103055793
Juridiskā adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts: saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona:Silvija Zaharāne
Tālrunis:67971729
e-pasts:silvija.zaharane@saltavots.lv
Iepirkuma līguma priekšmets:

Cauruļvadu, skataku, veidgabalu piegāde

Nolikums un pielikumi pieejami:skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2019. gada 18. jūnijam plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Nolikuma 4. pielikums

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" 
Identifikācjas Nr.:SA 2019 11 
Iepirkuma priekšmeCauruļvadu, skataku, veidgabalu piegāde
Saņemto piedāvājumu skaits: 1 
Pretendenta nosaukums: SIA "EVA - SAT", reģistrācijas Nr. 40003118081
Iepirkumu komisijas 3. jūlija lēmums: piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA „EVA - SAT”, reģ. Nr. 40003118081, cauruļvadu, skataku, veidgabalu piegādei saskaņā ar tehnisko specifikāciju par līgumcenu (bez pievienotās vērtības nodokļa) 27 917,54 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti septiņpadsmit euro un 54 centi)
Paziņojumu nosūtīšanas datums: 04.07.2019.
 

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2019 10

"Ūdensvada beztranšeju izbūves būvdarbi Stacijas, Allažu un Rūdolfa Blaumaņa ielu posmos"

Publikācijas datums:31.05.2019.
Iepirkuma identifikācijas Nr.SA 2019 10
Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr.40103055793
Juridiskā adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts: saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona:Silvija Zaharāne
Tālrunis:67971729
e-pasts:silvija.zaharane@saltavots.lv
Iepirkuma līguma priekšmets:

Ūdensvada beztranšeju izbūves būvdarbi Stacijas, Allažu un Rūdolfa Blaumaņa ielu posmos

Nolikums un pielikumi pieejami:skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2019. gada 10. jūnijam plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Tehniskās specifikācijas 1. pielikums

Tehniskās specifikācijas 1.A pielikums

Tehniskās specifikācijas 2. pielikums

Nolikuma 4. pielikums 

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" 
Identifikācjas Nr.: SA 2019 10
Iepirkuma priekšmets: Ūdensvada beztranšeju izbūves būvdarbi Stacijas, Allažu un Rūdolfa Blaumaņa ielu posmos
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Iepirkumu komisijas lēmums: Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA "BT BŪVE'", reģistrācijas Nr. 44103067286, ūdensvada beztranšeju izbūves būvdarbiem Stacijas, Allažu un Rūdolfa Blaumaņa ielu posmos saskaņā ar tehnisko specifikāciju par piedāvāto līgumcenu EUR 10 722,62 (desmit tūkstoši septiņi simti divdesmit divi euro 00 centi)
Paziņojumu nosūtīšanas datums: 11.06.2019.
 

 

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2019 08/KF

"Būvprojekta izstrāde projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta" 2. posma īstenošanai"

 

Publikācijas datums:24.04.2019.
Iepirkuma identifikācijas Nr.SA 2019 08/KF
Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr.40103055793
Juridiskā adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts: saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona:Silvija Zaharāne
Tālrunis:67971729
e-pasts:silvija.zaharane@saltavots.lv
Projekta, kuras ietvaros tiek veikta iepirkuma procedūra, nosaukums, Nr.Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V kārta, Nr. 5.3.1.0/16/I/001
Iepirkuma līguma priekšmets:

Būvprojekta izstrāde projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta" 2. posma īstenošanai

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts

Iepirkuma priekšmets ir  kanalizācijas tīklu un ūdensapgādes tīklu paplašināšanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2. pielikums) (turpmāk – Pakalpojums).   Prognozējamais Pakalpojuma apjoms: kanalizācijas tīklu garums 1,66 km,  divas rūpnieciski ražotas kanalizācijas sūkņu stacijas ar elektroapgādes pieslēgumu nodrošinājumu, automātiku un vadības sistēmu, ūdensapgādes tīklu garums   -   0,41 km.

 Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Piedāvājumu var iesniegt par visu iepirkuma apjomu.
Nolikums un pielikumi pieejami:skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2019. gada 16. maijam plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Nolikuma 2. pielikums - Tehniskā specifikācija

Tehniskās specifikācijas 1. pielikums

Tehniskās specifikācijas 2. pielikums

Tehniskās specifikācijas 3. pielikums

Tehniskās specifikācijas 4. pielikums

Tehniskās specifikācijas 5. pielikums

Tehniskās specifikācijas 6. pielikums

Tehniskās specifikācijas 7. pielikums

Tehniskās specifikācijas 8. pielikums

Tehniskās specifikācijas 9. pielikums

Tehniskās specifikācijas 10. pielikums

Tehniskās specifikācijas 11. pielikums 

Paziņojums par rezultātu Ziņojumu skatīt šeit 
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SALTAVOTS" 
Identifikācjas Nr.: SA 2019 08/KF
Iepirkuma priekšmets: Būvprojekta izstrāde projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā V kārta” 2. posma īstenošanai
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Pretendentu nosaukums un piedāvātā līgumcena (bez PVN) pēc aritmētisko kļūdu labojuma:

SIA „Inženiertehniskie projekti” būvprojekta izstrādei - 28060,00 EUR; autoruzraudzībai - 6940,00 EUR

SIA „Ekolat” būvprojekta izstrādei - 12984,85 EUR; autoruzraudzībai - 1980,00 EUR

SIA „LAKALME” būvprojekta izstrādei - 15473,00 EUR; autoruzraudzībai -1933,00 EUR

Piedāvājuma izvēles kritērijs: Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar kritēriju viszemākā piedāvājuma cena no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums SIA „Ekolat”, reģistrācijas Nr. 41503009958
Piedāvātā līgumcena:  Būvprojekta izstrādes kopējā līgumcena (bez PVN) 12 984,85 EUR (bez PVN) un  būvprojekta autoruzraudzības kopējā līgumcena (bez PVN) 1980,00 EUR.
Paziņojumu nosūtīšanas datums: 30.05.2019.

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2019 07

"Inženierkomunikāciju izpildmērījumu pakalpojumu nodrošināšana SIA "SALTAVOTS" vajadzībām"

Publikācijas datums:14.03.2019.
Iepirkuma identifikācijas Nr.SA 2019 07
Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr.40103055793
Juridiskā adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona:Silvija Zaharāne
Tālrunis:67971729
e-pasts:saltavots@saltavots.lv
Iepirkuma līguma priekšmets:

Inženierkomunikāciju izpildmērījumu pakalpojumu nodrošināšana SIA "SALTAVOTS" vajadzībām

Nolikums un pielikumi pieejami:skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2019. gada 22. martam plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" 
Identifikācjas Nr.: SA 2019 07 
Iepirkuma priekšmets: Inženierkomunikāciju izpildmērījumu pakalpojumu nodrošināšana SIA "SALTAVOTS" vajadzībām
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Iepirkuma komisijas lēmums

2019. gada 26. marta lēmums: piešķirt līguma slēgšanas tiesības AS „Mērniecības centrs MC”, reģistrācijas Nr. 40003717132, inženierkomunikāciju izpildmērījumu pakalpojumu nodrošināšanai saskaņā ar tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājumā piedāvātājām vienas vienības cenām 1. iepirkuma daļai, 2. iepirkuma daļai, 3. iepirkuma daļai un 4. iepirkuma daļai.

Paziņojumu nosūtīšanas datums: 27.03.2019.
 

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2019 06

"Būvprojekta izstrāde ūdensvada sacilpošanai nepārtrauktai dzeramā ūdens pakalpojuma nodrošināšani Allažu pamatskolai"

Publikācijas datums:11.03.2019.
Iepirkuma identifikācijas Nr.SA 2019 06
Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr.40103055793
Juridiskā adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona:Silvija Zaharāne
Tālrunis:67971729
e-pasts:saltavots@saltavots.lv
Iepirkuma līguma priekšmets:

Būvprojekta izstrāde ūdensvada sacilpošanai nepārtrauktai dzeramā ūdens pakalpojuma nodrošināšani Allažu pamatskolai

Nolikums un pielikumi pieejami:skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2019. gada 25. martam plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Tehniskās specifikācijas pielikuma 1. lapa

Tehniskās specifikācijas pielikuma 2. lapa 

Atbildes uz jautājumiem Nr. 1

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierboežotu atbildību "SALTAVOTS" 
Identifikācjas Nr.: SA 2019 06
Iepirkuma priekšmets: Būvprojekta izstrāde ūdensvada sacilpošanai nepārtrauktai dzeramā ūdens pakalpojuma nodrošināšani Allažu pamatskolai 
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Iepirkuma komisijas lēmums2019. gada 28. marta lēmums: piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA "Inženiertehniskei projekti", reģistrācijas Nr. 51203015571, būvprojekta izstrādei ūdensvada sacilpošanai nepārtrauktai dzeramā ūdens pakalpojuma nodrošināšanai Allažu pamatskola saskaņā ar tehnisko specifikāciju par piedāvāto līgumcenu EUR 7 300,00 (septiņi tūkstoši trīs simti euro un 00 centi)
Paziņojumu nosūtīšanas datums: 29.03.2019.
 

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2019 05

"Mērniecības pakalpojumu nodrošināšana SIA "SALTAVOTS" vajadzībām"

Publikācijas datums:22.02.2019.
Iepirkuma identifikācijas Nr.SA 2019 05
Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr.40103055793
Juridiskā adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona:Silvija Zaharāne
Tālrunis:67971729
e-pasts:saltavots@saltavots.lv
Iepirkuma līguma priekšmets:

Mērniecības pakalpojumu nodrošināšana SIA "SALTAVOTS" vajadzībām

Nolikums un pielikumi pieejami:skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2019. gada 4. martam plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" 
Identifikācjas Nr.: ID Nr. SA 2019 05
Iepirkuma priekšmets: Mērniecības pakalpojumu nodrošināšana SIA "SALTAVOTS" vajadzībām
Saņemto piedāvājumu skaits: 7
Iepirkuma komisijas lēmums

1. iepirkuma daļa.  2019. gada 6. marta lēmums: Pamatojoties uz nolikuma 12.13. punktu, 1. iepirkuma daļā piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA „Ģeodēzists”, reģ. Nr. 41203006878, topogrāfiskās uzmērīšanas un topogrāfisko plānu izgatavošanas pakalpojumu veikšanai,  saskaņā ar tehnisko specifikāciju par piedāvātajām vienas vienības cenām.  

2. iepirkuma daļa. 2019. gada 6. marta lēmums: Pārtraukt tirgus izpētes „Mērniecības pakalpojumu nodrošināšana SIA „SALTAVOTS” vajadzībām”, id. Nr. SA 2019 05, procedūras 2. iepirkuma daļu, jo nepieciešams veikt būtiskus labojumus tirgus izpētes dokumentācijā attiecībā inženierkomunikāciju izpildmērījumu veikšanas pakalpojumiem. 

Paziņojumu nosūtīšanas datums: 07.03.2019.
 

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2019 04

"Jaunas traktora piekabes piegāde"

Publikācijas datums:01.02.2019.
Iepirkuma identifikācijas Nr.SA 2019 04
Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr.40103055793
Juridiskā adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona:Silvija Zaharāne
Tālrunis:67971729
e-pasts:saltavots@saltavots.lv
Iepirkuma līguma priekšmets:

Jaunas traktora piekabes piegāde 

Nolikums un pielikumi pieejami:skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2019. gada 11. februārim plkst. 9.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Paziņojums par rezultātu19.02.2019.
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" 
Identifikācjas Nr.: SA 2019 04
Iepirkuma priekšmets: Jaunas traktora piekabes piegāde 
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Iepirkuma komisijas lēmumsPiešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA "INGTEH" (vienotais reģistrācijas Nr. 4410308443) jaunas traktora piekabes piegādei saskaņā ar tehnisko specifikāciju par piedāvāto līguma cenu EUR 10 300,00 (desmit tūktoši trīs simti euro un 00 centi)
Paziņojumu nosūtīšanas datums: 19.02.2019.
 

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2019 02

"Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde"

Publikācijas datums:31.01.2019.
Iepirkuma identifikācijas Nr.SA 2019 02
Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr.40103055793
Juridiskā adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona:Silvija Zaharāne
Tālrunis:67971729
e-pasts:saltavots@saltavots.lv
Iepirkuma līguma priekšmets:Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde 
Nolikums un pielikumi pieejami:skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2019. gada 15. februārim plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Paziņojums par rezultātu26.02.2019.
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2019 02 
Iepirkuma priekšmets: Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde
Saņemto piedāvājumu skaits:
Iepirkuma komisijas lēmums:  Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA "OROLS ŪDENS UZSKAITE" (vienotais reģistrācijas Nr. 40003673798) ūdens patēriņa skaitītāju piegādei saskaņā ar tehnisko specifikāciju par piedāvāto līguma cenu EUR 22 200,44 (divdesmit divi tūktoši divi simti euro un 44 centi)
Paziņojumu nosūtīšanas datums: 26.02.2019.
 

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2019 03

"Mērniecības pakalpojumu nodrošināšana SIA "SALTAVOTS" vajadzībām"

Publikācijas datums:30.01.2019.
Iepirkuma identifikācijas Nr.SA 2019 03
Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr.40103055793
Juridiskā adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona:Silvija Zaharāne
Tālrunis:67971729
e-pasts:saltavots@saltavots.lv
Iepirkuma līguma priekšmets:Mērniecības pakalpojumu nodrošināšana SIA "SALTAVOTS" vajadzībām 
Nolikums un pielikumi pieejami:skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2019. gada 7. februārim plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolkums

Paziņojums par rezultāt
Iepirkuma komisijas lēmums: Pārtraukt tirgus izpētes „Mērniecības pakalpojumu nodrošināšana SIA "SALTAVOTS" vajadzībām”, id. Nr. SA 2019 03, procedūru, jo nepieciešams veikt būtiskus labojumus tehniskajā specifikācijā
Paziņojumu nosūtīšanas datums: 12.02.2019. 
 

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2019 01

"Degvielas iegāde SIA "SALTAVOTS" vajadzībām"

Publikācijas datums:16.01.2019.
Iepirkuma identifikācijas Nr.SA 2019 01
Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr.40103055793
Juridiskā adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona:Silvija Zaharāne
Tālrunis:67971729
e-pasts:saltavots@saltavots.lv
Iepirkuma līguma priekšmets:Degvielas iegāde SIA "SALTAVOTS" vajadzībām
Nolikums un pielikumi pieejami:skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2019. gada 31. janvārim plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Paziņojums par rezultātu06.02.2019.
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" 
Identifikācjas Nr.: SA 2019 01
Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde SIA "SALTAVOTS" vajadzībām
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Iepirkuma komisijas lēmums: Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA "Neste Latvija", reģ. Nr. 40003132723 atbilstoši mazumtirdzniecības cenai degvielas uzpildes stacijās, piemērojot  piedāvāto patstāvīgo atlaidi vienam litram dīzeļdegvielas un benzīna E95 
Paziņojumu nosūtīšanas datums:06.02.2019. 
 

Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2+1?
Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapāgdes un kanalizācijas tīkli
Siguldas novadāLakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2019 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv