Publiskojamā informācija 

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta prasībām, SIA "SALTAVOTS" publisko informāciju:  

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi

 Atbilsoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57. pantam, SIA "SALTAVOTS" ir izstrādājusi vidēja termiņa darbības stratēģiju par periodu no 2015. līdz 2017. gadam.

 Uz 2016. gada 25. aprīli aktualizētā Vidēja termiņa darbības stratēģija tika apstiprināta Dalībnieku sapulcē (16.09.2016. prot. Nr. 2016-5).

 SIA "SALTAVOTS" vidēja termiņa darbības stratēģiju par periodu no 2015. līdz 2017. gadam skatīt šeit 

Ziņas par Kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem

Komercdarbības veidi saskaņā ar NACE klasifikatoru (2. red.): 

 ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00)

 notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00) 

Darbības veidi: 

 ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā

 ūdens piegāde no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam 

 notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām 

 notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdens objektos

 lietus notekūdeņu apsaimniekošana

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

 Pārskatu par 2016. gadu skatīt šeit

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)

 Pārskatu par 2016. gadu skatīt šeit

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

 Informāciju par 2016. gadu skatīt šeit

Atalgojuma politikas principi

 Atalgojuma politikas principus skatīt šeit

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 

 SIA "SALTAVOTS" neveic ziedošanu (dāvināšanu) atbilstoši likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem) 27. panta otrai daļai

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par deviņiem mēnešiem (periods no 01.01.2017. līdz 30.09.2017.) skatīt šeit

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats

 Zvērināta revidenta pārbaudītu 2016. gada pārskatu skatīt šeit

Informācija par īpašuma struktūru

 SIA "SALTAVOTS" 100% apmērā ir Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrība. SIA "SALTAVOTS" nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

Informācija par organizatorisko struktūru

 SIA "SALTAVOTS" organizatorisko struktūru skatīt šeit

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

 Nav saņemti un nav veikti ziedojumi (dāvinājumi) 

Informācija par iepirkumiem

 Informāciju par iepirkumiem skatīt šeit

(Informācija atjaunota 29.11.2017.)

Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2018 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv