72864

Izmantosim paplašināto Siguldas ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmu
15.09.2016


       Lai Latvija varētu izpildīt Eiropas Savienības Direktīvās norādītās prasības attiecībā uz dzeramā ūdens apgādes kvalitāti un komunālo notekūdeņu attīrīšanu, Eiropas Savienības Kohēzijas fonds piešķir līdzfinansējumu Latvijas ūdenssaimniecību attīstībai.

     2007.- 2013. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas periodā ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 3.5.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” ietvaros SIA “Saltavots” Siguldā ir īstenojis divus ūdenssaimniecības attīstības projektus.

Īstenoto projektu ietvaros:

  • paplašināti centralizētās ūdensapgādes tīkli par 11 km;
  • paplašināti centralizētās kanalizācijas tīkli par 23,7 km, izbūvētas 12 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas un veikta 4 esošo kanalizācijas sūkņu staciju pārbūve;
  • veikta Siguldas pilsētas Krimuldas un Mednieku ielas rajona centralizētās kanalizācijas sistēmas 2km posma pārbūve, 1 kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve un jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve;
  • iegādāta asenizācijas mašīna.

ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums abos iepriekš norādītajos projektos ir 3 817 610 EUR. SIA “Saltavots” savas līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai ar Siguldas novada Domes galvojumu Valsts kasē ir ņēmis divus aizņēmumus par kopējo summu 936 180 EUR. Aizņēmumu apmaksa ir jāveic 10 gadu laikā.

Uz 2016. gada 1. septembri Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, kurā ietilpst Siguldas pilsētas, Peltes, Kalnabeites un Ķiparu ciema blīvi apdzīvotā  teritorija, radīto pieslēguma iespēju centralizētajiem kanalizācijas tīkliem nav izmantojuši 1445 iedzīvotāji, centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem - 1585 iedzīvotāji. Lielākā daļa mājsaimniecību, kuras nav pieslēgušās centralizētajai kanalizācijas sistēmai, gruntī vai lietus kanalizācijas sistēmās novada neattīrītus notekūdeņus. Neattīrītie notekūdeņu nokļūst arī mājsaimniecību individuāli izbūvētajās ūdens ņemšanas vietās (akās, spicēs). To pierāda:

  • SIA “Saltavots” decentralizēto kanalizācijas sistēmu savākto un attīrīto notekūdeņu uzskaites dati;
  • veiktās analīzes decentralizēto kanalizācijas sistēmu pieņemtajiem notekūdeņiem;
  • iedzīvotāju pasūtītās dzeramā ūdens analīzes no akām. 

Apmēram 80% attīrīšanai pieņemto decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu piesārņojošo vielu koncentrācija pārsniedz sadzīves notekūdeņu raksturojošos parametrus: ķīmiskajam skābekļa patēriņam 4-36 reizes, slāpeklim-5-26 reizes, fosforam 2-30 reizes. Līdz ar to mājsaimniecību pieņemtie decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņi rada lielu slodzi notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, radot SIA “Saltavots” risku B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI12IB0019 noteikto notekūdeņu izplūdes rādītāju koncentrācijas sasniegšanai.

2016. gada 17. oktobrī stāsies spēkā Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību, un jaunās šī pakalpojuma cenas, kurās ir ievērtētas izmaksas, kas ir nepieciešamas, lai attīrītu pieņemtos notekūdeņus līdz B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā noteiktajiem izplūdes rādītājiem. Noteikumi arī nosaka, kurām mājsaimniecībām būs iespējas saņemt 70% atlaidi par saņemtajiem  pakalpojumiem.

SIA “Saltavots” informē, ka Siguldas novadā decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošana jāveic atbilstoši Siguldas novada Domes saistošajiem noteikumiem “Par atkritumu apsaimniekošanu” un saskaņā ar Siguldas novada Domes saistošajiem noteikumiem “Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai” ir iespēja piesaistīt pašvaldības līdzfinansējumu, lai veiktu mājsaimniecības pieslēgumu centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācija sistēmai.

SIA „Saltavots” aicina iedzīvotājus, kuri vēl nav izmantojuši radītās pieslēguma iespējas centralizētajiem tīkliem, iesniegt SIA „Saltavots” pieprasījumu par tehnisko nosacījumu saņemšanu pieslēgumu izbūvei, un līdz kanalizācijas pieslēguma izbūvei izmantot SIA „Saltavots” piedāvāto notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu.

 

Sīkākai informācijai:

Silvija Zaharāne,  konsultante- projektu vadītāja

Tālrunis 67973502; e-pasts: silvija.zaharane@saltavots.lv
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD