2016. gada 17. oktobrī stāsies spēkā NOTEIKUMI par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību
17.08.2016


SIA "SALTAVOTS" ir izstrādājis noteikumus par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību (turpmāk tekstā - Noteikumi), kuri noteiks decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību Siguldas novada teritorijā.

Noteikumu nepieciešamības pamatojums:

1. Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu pieņemšanas punkta kapacitāte ir ierobežota;

2. Siguldas novada decentralizēto kanalizācijas sistēmu pieņemto notekūdeņu piesārņojošo vielu koncentrācija, kura raksturo sadzīves notekūdeņus, būtiski pārsniedz tipisku  sadzīves notekūdeņu raksturojošo parametru piesārņojuma koncentrācijas;

3. Ar 2016. gada 13. maiju ir stājušās spēkā izmaiņas SIA “SALTAVOTS” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā, kas nosaka paaugstinātas prasības attīrītajiem notekūdeņiem un to kontrolei.   

Noteikumi:

1.    Veicinās principa “Piesārņotājs maksā” īstenošanu, tas ir, piesārņojuma novēršanas izmaksas sedz piesārņojuma izraisītājs. Izmaksu segšana motivēs piesārņojuma radītājus mazināt notekūdeņu piesārņojuma koncentrāciju un izvēlēties ekoloģiski tīrāku risinājumu decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu apsaimniekošanai;

2.    Samazinās vides piesārņojumu un uzlabos sanitāro stāvokli Siguldas novadā;

3.    Veicinās 2013. gada 29. maijā apstiprināto saistošo noteikumu “Par atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā” īstenošanu.

 

                        APSTIPRINĀTS

                        2016. gada 15. augusta

                        Valdes sēdē (prot. Nr. 2016-02, §1)

 

Noteikumi

par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību

 

1.    Noteikumi nosaka kārtību, kādā SIA „SALTAVOTS” (turpmāk – Pakalpojumu sniedzējs), organizē sadzīves notekūdeņu, kas tiek novadīti noslēgtās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās un decentralizētajās kanalizācijas sistēmās ar infiltrāciju (turpmāk – Notekūdeņi) savākšanu, pieņemšanu, attīrīšanu (turpmāk – Pakalpojums) no fizisko un juridisko personu (turpmāk – Klients) īpašumiem.

2.    Noteikumi neattiecas uz individuālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu savākšanu un apsaimniekošanu. Dūņu savākšanu un apsaimniekošanu Pakalpojuma sniedzējs organizē piesaistot ārpakalpojumu, tas ir, izmanto citu komersantu pakalpojumus, piemērojot to noteiktos izcenojumus.

3.Pakalpojuma sniedzējs nodrošina:

3.1. Pakalpojuma sniegšanu Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, kurā ietilpst Siguldas pilsēta, Peltes, Kalnabeites un Ķiparu ciema blīvi apdzīvotā  teritorija (skatīt šeit); 

3.2. Notekūdeņu pieņemšanu un attīrīšanu no komersantiem, kuri ir noslēguši līgumu ar Pakalpojuma sniedzēju un piegādā Siguldas novada decentralizēto kanalizācijas sistēmu Notekūdeņus. Maksimālais Notekūdeņu pieņemšanas apjoms no Komersantiem 4,5 m3/diennaktī.

4. Pakalpojumu sniedz pamatojoties uz Pakalpojuma sniedzēja un Klienta noslēgtu līgumu. Pakalpojuma sniegšana bez līguma nav pieļaujama.

5. Līguma noslēgšanai:

5.1.Fiziskām personām ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, to pilnvarotām personām-  jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pilnvaras kopija un jāuzrāda īpašumu apliecinošs dokuments;

5.2. Juridiskām personām ir jāuzrāda reģistrācijas apliecība, Uzņēmumu Reģistra lēmums par paraksttiesīgo personu un jāiesniedz bankas rekvizīti.

6. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas decentralizētās kanalizācijas sistēmas notekūdeņu pieņemšanu līgums tiek slēgts ar pārvaldnieku vai pilnvaroto personu.

7. Klients Pakalpojuma sniedzējam iesniedz pieteikumu par Pakalpojuma sniegšanu rakstveidā, nosūtot to uz elektroniskā e- pasta adresi klienti@saltavots.lv vai zvanot pa tālruņa Nr. 67973733, vai piesaka Pakalpojumu klātienē Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, Siguldas novadā.

8. Pakalpojuma sniedzējs Pakalpojumu sniedz:

8.1. Fiziskām personām 2 (divu) darba dienu laikā skaitot no pieteikuma saņemšanas un priekšapmaksas maksājuma veikšanas dienas. Priekšapmaksas maksājumu par Pakalpojumu var samaksāt Pakalpojuma sniedzēja kasē Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, Siguldas novadā vai internetbankā, veicot pārskaitījumu uz www.saltavots.lv norādītajiem Pakalpojuma sniedzēja bankas kontiem (skatīt šeit);

8.2. Juridiskām personām 2 (divu) darba dienu laikā skaitot no pieteikuma saņemšanas dienas, Pakalpojuma apmaksa tiek veikta ar pēcapmaksu, pamatojoties uz izrakstīto rēķinu. Pakalpojumu sniedzējs rēķinu nosūta uz juridiskās personas vai Komersanta elektroniskā pasta adresi vai pasta adresi. Samaksa jāveic rēķinā norādītajā samaksas termiņā.

9. Maksu par Pakalpojumu nosaka atbilstoši Pakalpojuma sniedzēja apstiprinātam izcenojumam (skatīt šeit ).

10. Maksai par Pakalpojumu tiek piemērota 70% atlaide, ja vienlaicīgi izpildās šādi  nosacījumi:

10.1. Klientam nav radīta pieslēguma iespēja centralizētajiem kanalizācijas tīkliem;

10.2.Klients Notekūdeņus apsaimnieko atbilstoši saistošo noteikumu „Par atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā” X. nodaļā noteiktajām prasībām (skatīt šeit);

10.3. Pieņemto notekūdeņu apjoma un patērētā ūdens daudzuma atšķirība nav lielāka par 25% pēdējo sešu mēnešu laika periodā no Pakalpojuma sniegšanas dienas.   

11. Pēc Pakalpojuma sniegšanas Pakalpojumu sniedzējs noformē pieņemšanas-nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros, kuru paraksta Pakalpojuma sniedzēja pārstāvis un Klients/Komersants. Pieņemšanas - nodošanas akta otro eksemplāru Pakalpojuma sniedzējs izsniedz Klientam/ Komersantam.

12. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības atteikt Klientam sniegt Pakalpojumu, ja tas konstatē, ka Pakalpojumu sniegšanas vietā Notekūdeņos ir cietie atkritumi, būvgruži, acīmredzams piesārņojums (tauki, naftas, produkti u.tml.).

13. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība publicējama Pakalpojuma sniedzēja mājas lapā www.saltavots.lv, Siguldas novada Domes mājas lapā www.sigulda.lv, Siguldas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā Siguldas Novada Ziņas, nosūtāma esošajiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu lietotājiem ar kuriem ir noslēgti līgumi.

14. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība stājas spēkā un tiek piemērota pēc 60 (sešdesmit) dienām no publicēšanas  Pakalpojuma sniedzēja mājas lapā www.saltavots.lv un Siguldas novada Domes mājas lapā www.sigulda.lv.

 
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2023 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD