Ar 2019. gada 28. augustu Siguldas novad uzskta decentralizto kanalizcijas sistmu reistrana

 2022. gada 28. maij stjs spk Siguldas novada pavaldbas 2022. gada 17. marta saistoie noteikui Nr. 14 "Par decentralizto kanalizcijas pakalpojumu snieganas un uzskaites krtbu Siguldas novad" (turpmk Saistoie noteikumi), kas izdoti saska ar 2017. gada 27. jnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 384 "Noteikumi par decentralizto kanalizcijas sistmu un reistranu" (turpmk MK noteikumi), un paredz:

1) decentralizto kanalizcijas sistmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko denssaimniecbas pakalpojumu sniedzja centraliztajai kanalizcijas sistmai, kontroles un uzraudzbas krtbu;

2) minimlo bieumu notekdeu un nosdumu izveanai no decentraliztm kanalizcijas sistmm;

3) prasbu minimumu asenizatoriem;

4) asenizatoru reistrcijas krtbu;

5) decentralizto kanalizcijas sistmu reistrcijas krtbu;

6) decentralizto kanalizcijas pakalpojumu snieganas un uzskaites krtbu, tai skait pavaldbas kompetenci mintaj jom;

7) decentralizto kanalizcijas sistmu panieku un valdtju pienkumus;

8) atbildbu par saistoo noteikumu prkpumiem.


Pienkums reistrt decentralizto kanalizcijas sistmu vienot reistr attiecas uz tm fiziskm un juridiskm personm, kuru paums nav pieslgts centraliztajai kanalizcijas sistmai vai ar nav tehnisku iespju to izdart, un atrodas:

Siguldas pilst,

Siguldas pagasta blvi apdzvotajs teritorijs - iparos, Kalnabeits, Pelts,

Jdau ciem,

Mores ciem,

Allau ciem.

 

Decentralizt kanalizcijas sistma bija jreistr ldz 2021. gada 31. decembrim. 

Decentralizt kanalizcijas sistma ir:

  • rpnieciski izgatavotas notekdeu attranas iekrtas, kuras attrtos notekdeus novada vid un kuru kopj jauda ir mazka par 5 m3/diennakt;
  • septii;
  • notekdeu krjtvertnes, kurs uzkrjas neattrti notekdei, septisko tvertu das, feklijas vai kanalizcijas sistmu tranas atkritumi.

 

Decentralizt kanalizcijas sistma jreistr saska ar Decentralizts kanalizcijas sistmas reistrcijas apliecinjumu, aizpildot informciju atbilstoi Saistoo noteikumu 3. pielikumam. Decentralizts kanalizcijas sistmas reistrcijas apliecinjumu skatt eit

Decentralizts kanalizcijas sistmas reistrcijas apliecinjumu var iesniegt:

1) persongi SIA SALTAVOTS Klientu da Lakstgalas iel 9B, Siguld, Siguldas novad darba laik. Klientu daas darba laiku un kontaktus skatt eit;

2) stot pa pastu uz SIA SALTAVOTS, Lakstgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads;

3) stot uz e-pastu: klienti@saltavots.lv;

4) Siguldas novada pavaldbas Pakalpojumu centr Raia iel 3, Siguld, Siguldas novad;

5) Mores pagasta prvald, Siguldas iel 11, Mor, Mores pagast, Siguldas novad;

6) Allau pagasta prvald, Birzes iel 4, Allaos, Allau pagast, Siguldas novad.

 

Decentralizto kanalizcijas sistmu paniekiem veicams darbbas:

 

Decentralizto kanalizcijas sistmu panieka vai lietotja rcba

Izpildes laiks

Apsekot sav paum vai lietojum esoo decentralizto kanalizcijas sistmu.

Noskaidrot:

- vai decentralizt kanalizcijas sistma ir nodota ekspluatcij;

- vai izmantojam decentralizt kanalizcijas sistma atbilst prasbm.

Ieteikumi notekdeu krjtvertu un loklo attranas iekrtu bvniecbai un ekspluatcijai 

Neatbilstbas gadjum plnot prbvi vai ja, ir radta iespja, pieslgties centraliztajai kanalizcijas sistmai.

Krtbu, kd pieslgties centraliztajai kanalizcijas sistmai skatt eit

Piesldzoties centraliztajai kanalizcijas sistmai, ir iespja izmantot pavaldbas ldzfinansjumu. Krtba ir noteikta Siguldas novada pavaldbas 2022. gada 19. maija saistoajos noteikumos Nr. 24 "Par ldzfinansjumu dzvojamo mju pieslganai centraliztajai densapgdes un kanalizcijas sistmai"

Skot ar 2019. gada 28. augustu.

 

 

 

 

 

 

Prbvi, ja nepiecieams, veikt ldz 2021. gada 31. decembrim.

Ja tiek izmantota rpnieciski raota notekdeu attranas iekrta ar jaudu mazku par 5 m3/diennakt un panieka rcb nav iekrtu raotja tehnisks dokumentcijas, ldz 2020. gada 1. janvrim nodroint, ka atbilstos komersants apseko un izsniedz atzinumu par iekrtu ekspluatcijas  nosacjumiem.

Iesniegt pirmreizju decentralizts kanalizcijas sistmas reistrcijas apliecinjumu aizpildot informciju atbilstoi Saistoo noteikumu 3. pielikumam skatt eit

To var iesniegt:

1) persongi SIA SALTAVOTS Klientu da Lakstgalas iel 9B, Siguld, Siguldas novad darba laik skatt eit;

2) stot pa pastu uz SIA SALTAVOTS, Lakstgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads;

3) stot uz e-pastu: klienti@saltavots.lv;

4) Siguldas novada pavaldbas Pakalpojumu centr Raia iel 3, Siguld, Siguldas novad;

5) Mores pagasta prvald, Siguldas iel 11, Mor, Mores pagast, Siguldas novad;

6) Allau pagasta prvald, Birzes iel 4, Allaos, Allau pagast, Siguldas novad.

Ldz 2021. gada 31. decembrim

SIA SALTAVOTS mnea laik pazio paniekam reistrcijas datumu un numuru pa pastu vai elektroniski.

Noslgt lgumu par notekdeu un nosdumu savkanu ar asenizatoru, kur reistrts pavaldbas asenizatoru reistr.

No bra, kad pavaldbas tmekvietn www.sigulda.lv tiek publicts asenizatoru reistrs. Asenizatoru reistrs pieejams eit

Nodroint Saistoajos noteikumos noteikto minimlo notekdeu, nosdumu izveanas bieumu izmantojot tikai asenizatoru, kur reistrts pavaldbas asenizatoru reistr.

No bra, kad pavaldbas tmekvietn www.sigulda.lv tiek publicts asenizatoru reistrs. Asenizatoru reistrs pieejams eit

Saglabt Lgumu un darjumu apliecinous dokumentus divus gadus par notekdeu, nosdumu nodoanu asenizatoram.

No pakalpojumu snieganas bra

Iesniegt atbilstoa komersanta izsniegtu apliecinjumu par rpnieciski raotu notekdeu attranas iekrtu ar jaudu mazku par 5 m3/diennakt veikto iekrtu tehnisko apkopi.

To var iesniegt:

1) persongi SIA SALTAVOTS Klientu da Lakstgalas iel 9B, Siguld, Siguldas novad darba laik skatt eit;

2) stot pa pastu uz SIA SALTAVOTS, Lakstgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads;

2) stot uz e-pastu: klienti@saltavots.lv

Katru gadu ldz 1. februrim

Nodroint pavaldbas kontroles institcijas SIA SALTAVOTS un Siguldas novada Pavaldbas policijas prstvju piekuvi decentraliztajai kanalizcijas sistmai.

Skot ar 2019.gada 28. augustu

Nepieaut neattrtu notekdeu, nosdumu nonkanu vid.

Neprtraukti

Nodot  asenizatoram notekdeus un nosdumus atbilstous normatvo aktu prasbm.

Neprtraukti

Nodroint asenizatoru piekuvi decentraliztajai kanalizcijas sistmai.

Neprtraukti

Kontaktforma
  
Vrds:

  
Uzvrds:

E-pasts:

Tlrunis:

Dokuments:

Ziojums:

 

Jsu iesniegtos datus apstrds przinis  SIA SALTAVOTS, juridisk adrese  Lakstgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatanas (lietvedbas vadana) nolkam. Papildu informciju par minto personas datu apstrdi var iegt www.saltavots.lv/Privtuma politika vai iepazstoties ar to kltien SIA SALTAVOTS klientu da.


Avrijas dienests rjos densvada un kanalizcijas tklos (visu diennakti)
- darba laik: 6797 3115
- rpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzgi cilvkiem ar kustbu traucjumiem
un vides pieejamba ir atbilstoa MK noteikumiem. 


* * * * * * * *densapgdes un kanalizcijas tkli Siguldas novad
Lakstgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2023 Visas tiesbas aizsargtas

Izstrdja 121 Online LTD