110302

Informācija nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri nav pieslēgušies pie centralizētās ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas sistēmām
12.02.2020


SIA “SALTAVOTS” ir apkopojis informāciju uz 2020. gada 1. janvāri par izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem par pieslēgšanos centralizētajiem ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas tīkliem un salīdzinājis šo informāciju ar noslēgtajiem līgumiem.

Ir konstatēts, ka ne visu nekustamo īpašumu īpašnieki, kuriem izsniegti tehniskie noteikumi, ir pieslēgušies centralizētajiem ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas tīkliem, tāpēc SIA “SALTAVOTS” darbinieki apseko šoos īpašumus, lai noskaidrotu iemeslus, kādēļ nav izmantota iespēja pieslēgties. 

Atgādinām, ka izsniegto tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 (divi) gadi.

Centralizēto sadzīves kanalizācijas pakalpojumu izmantošana īpaši aktuāla ir tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri nav pieslēgušies pie centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem un uz kuriem attiecas Siguldas novada pašvaldības domes 2019. gada 13. jūnijā apstiprinātie saistošie noteikumi Nr. 17 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā” (turpmāk – noteikumi), kas stājās spēkā 2019. gada 28. augustā un kuri izdoti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (turpmāk - MK noteikumi). 

Noteikumi nosaka decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras atrodas Siguldas pilsētā, Siguldas pagasta blīvi apdzīvotajās teritorijās - Ķiparos, Kalnabeitēs, Peltēs, Jūdažu, Mores un Allažu ciemos, īpašnieku pienākumus.

Noteikumos ir virkne prasību, kas jāievēro decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem.

Atgādinām, ka decentralizētā kanalizācijas sistēma ir jāsakārto atbilstoši MK noteikumiem un jāreģistrē līdz 2021. gada 31. decembrim, savukārt saskaņā ar iepriekš norādītajiem MK noteikumiem visiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, kuriem ir rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, bet nav iekārtas ražotāja tehniskās dokumentācijas līdz 2020. gada 1. janvārim bija jānodrošina, ka atbilstošs komersants apseko decentralizēto kanalizācijas sistēmu un izsniedz decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās ekspluatācijai. 

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju, pamatojoties uz noslēgto deleģēšanas līgumu ar Siguldas novada pašvaldību veic SIA “SALTAVOTS”. Lai reģistrētu decentralizēto kanalizācijas sistēmu, ir jāiesniedz decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums - pieejams šeit. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu var iesniegt:

1) personīgi SIA “SALTAVOTS” Klientu daļā Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, Siguldas novadā;

2) sūtot pa pastu uz SIA “SALTAVOTS”, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads;

3) sūtot uz e-pastu: klienti@saltavots.lv;

4) Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā;

5) Mores pagasta pārvaldē, Siguldas ielā 11, Morē, Mores pagastā, Siguldas novadā;

6) Allažu pagasta pārvaldē, Birzes ielā 4, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.

Aicinām iedzīvotājus savlaicīgi apsekot un reģistrēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas, lai nepieciešamības gadījumā varētu veikt to pārbūvi atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai arī izmantot iespēju un pieslēgties pie centralizētās kanalizācijas sistēmas!

Lai pieslēgtos pie centralizētajiem ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas tīkliem, iedzīvotājiem ir iespēja izmantot Siguldas novada pašvaldības atbalstu, kas noteikts Siguldas novada pašvaldības domes 2016. gada 3. augustā apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 25 “Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai”.
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2+1?

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapāgdes un kanalizācijas tīkli
Siguldas novadāLakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2020 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv