67072

Informācija par decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves atkritumu (notekūdeņu) pieņemšanu ar 2016. gada 1. jūliju
15.06.2016


Siguldas novada nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru nekustamie īpašumi nav pieslēgti vai kuriem nav iespējas pieslēgties pie centralizētās kanalizācijas sistēmas, decentralizētās kanalizācijas sistēmas jāapsaimnieko atbilstoši Siguldas novada 2013. gada 29. maija saistošo noteikumu Nr. 13 “Par atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā” (turpmāk – noteikumi) X. nodaļai, kurā ir noteikta Decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtība skatīt šeit

    Pamatojoties uz noteikumiem, ir izstrādāta pakalpojumu pietiekšanas kārtība, kas ir spēkā ar 2016. gada 1. janvāri:

Pakalpojumu piesaka zvanot pa tālruni 67973733. Pakalpojuma veikšanas apstiprinājumu vai atteikumu klients saņems vienas darba dienas laikā pēc pakalpojuma pieteikuma saņemšanas.

  • Pēc pakalpojuma pieteikuma  apstiprinājuma Fiziskās personas veic priekšapmaksu. To var izdarīt sekojoši:

= samaksājot par pakalpojuma saņemšanu SIA "Saltavots" kasē;

= maksājot internetbankā.

Fiziskām personām pakalpojuma sniegšana tiek nodrošināta divu darba dienu laikā no samaksas saņemšanas brīža!

  • Pēc pakalpojuma pieteikuma apstiprinājuma Juridiskām personām rēķins par pakalpojuma sniegšanu tiek izsūtīts uz pakalpojuma pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Juridiskām personām pakalpojumu sniegšanas laiks tiek nodrošināts savstarpēji vienojoties!

Sakarā ar to, ka Lielrīgas reģionālās vides pārvalde ir pieņēmusi Lēmumu Nr. RI16VL0345 par izmaiņām SIA “Saltavots” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. RI12IB0019, kas stājās spēkā 2016. gada 13. maijā un nosaka paaugstinātas sadzīves notekūdeņu attīrīšanas prasības, sākot ar 2016. gada 1. jūliju tiek noteikts papildus nosacījums, kādā tiks pieņemti pievestie decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidrie sadzīves atkritumi no tām Siguldas novada decentralizētajām sadzīves kanalizācijas sistēmām, kuras netiek apsaimniekotas atbilstoši Noteikumos minētajai kārtībai:

Vienu dienu pirms pakalpojuma sniegšanas SIA „Saltavots” Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās vai elektroniski lorupe@saltavots.lv tiek iesniegts plānoto pievesto notekūdeņu testēšanas pārskats, kas veikts akreditētā laboratorijā (akreditētās laboratorijas skatīt - http://www.latak.lv).

Testēšanas pārskatā nosakāmie rādītāji: ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP), bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5), suspendētās vielas (SV), kopējais slāpeklis (N kop), kopējais fosfors (P kop).

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās tiks pieņemti pievestie notekūdeņi, kuros nosakāmo vielu koncentrācija nebūs trīs reizes lielāka par 22.01.2002. ministru kabineta noteikumos Nr.  34  „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”  pieļaujamiem rādītājiem:   

Vielas

Koncentrācija ( mg/l)

Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)

210-740

Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5)

150-350

Kopējās suspendētās vielas (SV)

120-450

Kopējais fosfors (P kop)

6-23

Kopējais slāpeklis (N kop)

20-80

 

SIA “Saltavots” šķidro sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumus sniedz Siguldas pilsētas, Siguldas pagasta Peltes ciema, Ķiparu ciema un Kalnabeites ciema fiziskajām un juridiskajām personām. Pārējiem Siguldas novada iedzīvotājiem un juridiskajām personām šķidro sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumu sniedz SIA “Jumis”, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas tiek apsaimniekotas atbilstoši noteikumiem.

Katru mēnesi SIA "Saltavots" savā mājas lapā ublicē informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves atkritumu savāktajiem un attīrītajiem apjomiem Siguldas notekūdeņu aglomerācijas teritorijā. 

Atgādinām, ka ar 2016. gada 1. janvāri Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās netiek pieņemts:

= Sauso tualešu saturs.

= Bioloģisko attīrīšanas iekārtu notekūdeņu dūņas.

= Decentralizēto kanalizācijas sistēmu krājtvertņu nogulsnes, kuras veidojas, ja decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidrie sadzīves atkritumi netiek apsaimniekoti atbilstoši  noteikumiem (pakalpojums tiek sniegts, ja klients izpilda papildus nosacījumu un testēšanas pārskata rezultāti atbilst izvirītajām prasībām).

= Tauki no tauku uztvērējiem. 

Šos pakalpojumus sniedz:

SIA “Lattransport” (mājas lapa - www.asenizacijas.lv, tālrunis 27002712).

SIA “Marvik Serviss” ( mājas lapa- www.marvik.lv, tālrunis 27011114).

SIA “RADESS Ltd” ( mājas lapa- www.radess.lv, tālrunis 67587353).
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2023 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD