Izmantot to, kas radīts
06.11.2015


Vairākus gadus Siguldā, izbūvējot centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, norisinājās ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana.

Laika periodā no 2011. gada septembra līdz 2015. gada septembrim Siguldas ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai ir investēti 4, 7 miljoni EUR Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļu un 0,8 miljoni EUR SIA “Saltavots” līdzekļu, kurus tas ir aizņēmies Valsts kasē. Aizņēmumus ir galvojusi Siguldas novada dome. Šajā laika periodā Siguldā ir paplašināti centralizētie kanalizācijas tīkli par 25,8 km un centralizētie ūdensapgādes tīkli par 11,6 km. 

Kāpēc Eiropas Savienības Kohēzijas fonds piešķir līdzekļus ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai?

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļi Latvijas ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai tiek piešķirti tāpēc, lai Latvijas ūdenssaimniecības pakalpojumi varētu nodrošināt direktīvas 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti prasības un direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu prasības blīvi apdzīvotās teritorijās.

Kopš 2008. gada rudens, kad ekspluatācijā tika nodotas ar ES KF līdzfinansējumu izbūvētās ūdens attīrīšanas iekārtas, SIA “Saltavots” Siguldā nodrošina Padomes Direktīvā 98/83/EK noteiktās prasības attiecībā uz centralizētajos tīklos padotā ūdens kvalitāti. Šobrīd Siguldā pieslēguma iespējas  centralizētajiem tīkliem ir nodrošinātas 85% iedzīvotāju.

Ar pieslēguma iespēju izmantošanu Siguldas iedzīvotāji nesteidzas. Iedzīvotāji paši ir uzbūvējuši ūdens ņemšanas vietas (akas, spices, urbumi) un uzskata, ka ūdens ir labs. Patiesība var būt savādāka. Blīvi apdzīvotā teritorijā, kur gruntī no mājsaimniecību sadzīves krājtvertnēm lielos apjomos tiek novadīti neattīrīti sadzīves notekūdeņi, kur iedzīvotāju izbūvētajām ūdens ņemšanas vietām nevar nodrošināt aizsargjoslu, ūdens kvalitāte var neatbilst prasībām, kas cilvēku veselībai ir droša.

Piemēram: septembrī viens no Andreja Pumpura ielas īpašniekiem sertificētā laboratorijā veica savas ūdens ņemšanas vietas (akas) analīzes.  Rezultātus skatīt 1. tabulā.

1.tabula. Ūdens analīžu rezultāti. 

Rezultāti liecina, ka šis ūdens ir bīstams cilvēka veselībai un nav lietojams uzturā. 

Uz 2015. gada rudeni direktīvā 91/271/EEK noteiktās prasības par komunālo notekūdeņu attīrīšanu Siguldas notekūdeņu aglomerācijā ( Siguldas blīvi apbūvētā teritorija, kur tehniski un ekonomiski pamatoti ir izbūvēt centralizētos kanalizācijas tīklus) nav nodrošinātas, jo nav sasniegts Direktīvas mērķis - aizsargāt vidi no nelabvēlīgas ietekmes, kuru rada nepietiekami attīrīti komunālie notekūdeņi.

SIA “Saltavots” Siguldas blīvi apdzīvotajā teritorijā no savas puses ir radījis visus priekšnoteikumus direktīvas izpildei: 

- 95% iedzīvotāju ir nodrošinājis pieslēgšanās iespējas centralizētajai kanalizācijas sistēmai;

- pārējiem iedzīvotājiem ir nodrošināta iespēja izmantot asenizācijas mašīnas pakalpojumus, lai sadzīves notekūdeņus no īpašumu krājtvertnēm savāktu un nogādātu uz Siguldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;

- nodrošinājis centralizētās kanalizācijas sistēmas sadzīves notekūdeņu un ar speciālo transportu savākto sadzīves notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Tagad savs ieguldījums direktīvas mērķa sasniegšanai ir jādod Siguldas iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem ir jāsaprot, ka mērķi var sasniegt, ja dzīvē tiek īstenots princips “Piesārņotājs maksā”. Šobrīd Siguldā par piesārņojumu, kas saistīts ar sadzīves notekūdeņiem maksā:

-centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojuma saņēmēji,

- iedzīvotāji, kuri savu notekūdeņu attīrīšanai ir uzstādījuši un efektīvi izmanto notekūdeņu attīrīšanas iekārtas,

-iedzīvotāji un uzņēmumi, kuri atbilstoši patērētā ūdens apjomam no savām krājtvertnēm, izmantojot specializēto transportu, nodod attīrīšanai visus radītos sadzīves notekūdeņus.

SIA “Saltavots” atgādina, ka Siguldas novada dome 2013. gada 29. maijā apstiprināja saistošos noteikumus Nr.13 “Par atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā”, kuru 10. nodaļā ir iekļauti decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi.

SIA “Saltavots”, veicot Siguldas notekūdeņu iekārtās saņemto decentralizēto kanalizācijas sistēmu sadzīves notekūdeņu uzskaiti, ir konstatējis, ka apmēram 5% decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves atkritumu īpašnieki Siguldā  izpilda saistošajos  noteikumos noteiktos pienākumus  attiecībā uz decentralizēto kanalizācijas sistēmu  šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. 

SIA “Saltavots” aicina īpašumu īpašniekus izmantot radītās pieslēguma iespējas centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem!  Lai to izdarītu SIA “Saltavots” ir jāpieprasa un jāsaņem tehniskie noteikumi, kuros būs sniegta informācija par to, kā jāveic pieslēgums centralizētajiem tīkliem.

Silvija Zaharāne

SIA “Saltavots” projektu vadītāja 
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2023 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD