108829

2019. gada 14. novembrī aicinām uz tikšanos Krimuldas, Mednieku un Ābeļziedu ielu iedzīvotājus!
11.11.2019


Siguldas novada pašvaldība un SIA “SALTAVOTS” aicina uz tikšanos Krimuldas, Mednieku un Ābeļziedu ielu iedzīvotājus, lai tikšanās laikā informētu par izmaiņām centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanā ar 2020. gada janvāri, kad pakalpojumus sāks nodrošināt Siguldas novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS”.

Tikšanās tiek organizēta 2019. gada 14. novembrī plkst. 18.00 Krimuldas muižas 1. stāvā.

Uz tikšanos tiek aicināti visi Krimuldas, Mednieku un Ābeļziedu ielu iedzīvotāji, nekustamo īpašumu īpašnieki un daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāji.

Informējam, ka pamatojoties uz SIA “Rehabilitācijas centrs “Krimulda”” iesniegumu, ar lūgumu pārņemt centralizēto ūdensapgādes sistēmu un turpmāk nodrošināt centralizēto ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu Krimuldas, Mednieku un Ābeļziedu ielu iedzīvotājiem, Siguldas novada pašvaldības domes 2019. gada 10. oktobra sēdē tika nolemts piešķirt tiesības SIA “SALTAVOTS” sniegt centralizētos ūdensapgādes pakalpojumus Krimuldas, Mednieku un Ābeļziedu ielu iedzīvotājiem, ņemot vērā to, ka SIA “SALTAVOTS” jau sniedz centralizētos sadzīves kanalizācijas novadīšanas pakalpojumus šajā teritorijā.

Lai uzsāktu centralizēto ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu, SIA “SALTAVOTS” šobrīd organizē nepieciešamo dokumentu sakārtošanu, lai ar 2020. gada janvāri varētu uzsākt centralizēto ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu. 

Ūdensapgādes un kanalizācijas novadīšanas tarifu apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija un Siguldas novadā tas ir:

Pēc mērītāja rādījumiem

Tarifs ar PVN EUR/mar 01.10.2019.

Ūdensapgāde, 1m3

 1,27

Kanalizācijas novadīšana, 1 m3

 1,67

Ūdensapgādes un kanalizācijas novadīšana kopā, 1 m3

 2,94

Kā viens no nosacījumiem, lai varētu uzsākt centralizēto ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu, ir nepieciešams pārslēgt līgumus par centralizēto ūdensapgādi ar SIA “SALTAVOTS”. Daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem vai pārvaldītājiem pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, 2016. gada 22. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" un 2017. gada 17. maija Siguldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 15 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Siguldas novadā" ir jāgriežas SIA “SALTAVOTS” klientu daļā ar iesniegumu, lai tiku pārslēgti līgumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu (ūdensapgāde un/vai kanalizācija) saņemšanu. 

Tām daudzdzīvokļu mājām, kurās nav māju kopējie skaitītāji, SIA “SALTAVOTS” veiks šo skaitītāju montāžu, lai norēķinus turpmāk varētu veikt, pamatojoties uz šo komercuzskaites mērītāju datiem.

2019. gada 29. oktobrī  SIA “SALTAVOTS” uzstādīja māju kopējos komercuzskaites mērītājus šādām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājam Mednieku iela 2; 4; 8; 10; 12.

Aicinām nekustamo īpašumu īpašniekus un/vai apsaimniekotājus savlaicīgi iesniegt iesniegumus, lai varētu sagatavot pakalpojumu līgumus.

Informējam, ka tiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem, kas nolems veikt tiešos maksājumus, izmaksas viena rēķina sastādīšanai būs 6,75 EUR/mēnesī (ar PVN 21%).

Līgumus par centralizēto ūdensapgādi un kanalizāciju saskaņā ar 2017. gada 17. maija Siguldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumeim Nr. 15 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Siguldas novadā"  slēdz:

 48.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;

 48.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos - dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona, attiecīgās dzīvojamās mājas īpašnieka vārdā, ja tas paredzēts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā, vai pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks, gadījumos, kad dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nav pārņemtas no pašvaldības;

 48.3. dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas īpašnieks (kopīpašnieki) vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu, vai neuzdotās lietvedības ietvaros;

 48.4. nedzīvojamo ēku gadījumos - visi kopīpašnieki vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu;

 49. Līguma sagatavošanai, līguma slēdzējs iesniedz Pakalpojumu sniedzējam iesniegumu, norādot līguma slēgšanai nepieciešamās Pakalpojumu sniedzēja noteiktās ziņas un pievienojot sekojošo:

 49.1. Uzrāda dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, ja ir attiecināms uz attiecīgo Klientu (zemesgrāmatas akts, pirkšanas un pārdošanas līgums, maiņas līgums, dāvinājuma līgums vai cits dokuments, kas apliecina, ka īpašuma tiesības no atsavinātāja pāriet ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība u.c.);

 49.2. informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas veidu;

 49.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par līguma slēgšanu;

 49.4. ja Līgumu paraksta pilnvarota fiziska persona un šis pilnvarojums neizriet no likuma – dokumentu, kas apliecina šīs fiziskās personas tiesības parakstīt līgumu;

 49.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu) par vietējo ūdens ieguves vietu un/vai notekūdeņu decentralizēto savākšanas sistēmu, ja ir vietējā ūdens ieguves vieta un/vai notekūdeņu decentralizētās savākšanas sistēma;

49.6. dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopības) lēmumu gadījumā, ja dzīvojamās mājas īpašnieks (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopība) ir nolēmis nodibināt tiešo maksājumu sistēmu par saņemtajiem pakalpojumiem.

            

 
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD