60766

Pabeigta projekta  „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, IV kārta” realizācija
22.09.2015


     SIA „Saltavots” ir pabeidzis projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, IV kārta”, Nr. 3DP/3.5.1.1.0/13/IPIA/VARAM/005, realizāciju. Projekts ir īstenots ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

     Projekta kopējās izmaksas ir EUR 2 689 382,36, no kurām KF līdzfinansējums ir EUR 1 671 122,15, SIA “Saltavots” līdzfinansējums ir EUR 551 507,89. SIA “Saltavots” līdzfinansējuma nodrošināšanai ir saņēmis aizdevumu no Valsts kases. Aizdevumam galvojumu ir sniegusi Siguldas novada dome. 

    Projekta ietvaros ir paplašināts maģistrālais centralizētās kanalizācijas tīkls par 16,6 km, no jauna izbūvētas 9 kanalizācijas sūkņu stacijas un rekonstruētas 3 kanalizācijas  sūkņu stacijas. Paplašināts centralizētās ūdensapgādes tīkls par 3,4 km.

     Projekta īstenošanas rezultātā ir palielinājies mājsaimniecību skaits, kurām ir nodrošinātas pieslēguma iespējas centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.

Centralizēto kanalizācijas pakalpojumu pieejamība samazinās no krājtvertnēm vidē novadīto sadzīves notekūdeņu  piesārņojumu.

Iepriekš realizēto projektu un šī projekta realizācijas rezultātā pieslēguma iespējas centralizētajai kanalizācijas sistēmai ir radītas 97% projekta teritorijas iedzīvotājiem un 85% projekta teritorijas iedzīvotājiem ir nodrošinātas iespējas izmantot kvalitātes prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni.

 

Sīkākai informācijai:

Silvija Zaharāne, projektu vadītāja

Tālrunis 67973502; 67971729, fakss 67869078, e-pasts: saltavots@saltavots.lv.

_____________________________________________________________________________________________

 projektu

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, IV kārta”

(Nr. 3 DP/3.5.1.1. 0/13/IPIA/VARAM/005) 

līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Saltavots”

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2023 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD