Par īstenoto Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu rezultātiem un turpmākajām izvēles iespējām
26.09.2017


  2007.- 2013. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas periodā ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu SIA “Saltavots” Siguldā ir īstenojis divus ūdenssaimniecības attīstības projektus.

     Īstenoto projektu ietvaros:

  • paplašināti centralizētās ūdensapgādes tīkli par 11 km;
  • paplašināti centralizētās kanalizācijas tīkli par 23,7 km, izbūvētas 12 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas un veikta 4 esošo kanalizācijas sūkņu staciju pārbūve;
  • veikta Siguldas pilsētas Krimuldas un Mednieku ielas rajona centralizētās kanalizācijas sistēmas 2km posma pārbūve, 1 kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve un jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve;
  • iegādāta asenizācijas mašīna.

Projektu rezultātā Siguldas pilsētas, Peltes, Kalnabeites un Ķiparu ciema blīvi apdzīvotajā   teritorijā:

  • 1596 iedzīvotājiem tika nodrošināta pieslēguma iespēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai;
  • 882 iedzīvotājiem tika nodrošināta pieslēguma iespēja centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.

     Lai arī pieslēguma iespēju izmantošana atpaliek no plānotā, ik gadu centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas patērētāju skaits palielinās. Procentuāli vairāk ir izmantotas rādītās pieslēguma iespējas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai, mazāk centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

 

Par kanalizācijas sistēmām

     Projekta teritorijā lielākā daļa iedzīvotāju izmanto centralizēto kanalizācijas sistēmu, bet vēl ir pietiekoši daudz īpašumu, kuri izmanto decentralizēto kanalizācijas sistēmu.

     2017. gada 1. jūlijā ir stājušies spēkā MK noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”. Noteikumos ir noteiktas prasības, kuras jāievēro pilsētu un ciemu teritorijās izmantoto decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanai un noteikts prasību minimums to reģistrēšanai.

     Nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuriem ir nodrošinātas, bet nav izmantotas pieslēguma iespējas centralizētajai kanalizācijas sistēmai ir jāizvērtē, kuru sistēmu izvēlēties.

     Noteikumos ir noteiktas prasības:

  • rūpnieciski izgatavotām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, no kurām attīrītie notekūdeņi tiek novadīti vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3 diennaktī;
  • septiķiem;
  • krājtvertnēm.

     Decentralizēto kanalizācijas sistēmu lietotājiem, kuri izmanto rūpnieciski ražotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, reģistrējot būs jāuzrāda ražotāja tehniskā dokumentācija. Ja šobrīd tās nav, tad līdz 2020. gada 1. janvārim būs jānodrošina, ka atbilstošs komersants, kas ir specializējies decentralizēto kanalizācija sistēmu projektēšanā, būvniecībā, tirdzniecībā vai apkopē, apseko decentralizēto kanalizācijas sistēmu un izsniedz apliecinājumu par tehniskā stāvokļa atbilstību.

     Īstenoto projektu teritorijā, ievērojams decentralizēto kanalizācijas sistēmu skaits ir krājtvertnes ar iesūcināšanu. Līdz ar to šādu decentralizētās kanalizācija sistēmas veidu īpašnieki vairs nevarēs izmantot.

     Izmantojot krājtvertnes, nav pieļaujama notekūdeņu noplūšana, iztecēšana vai iesūkšanās grunts slāņos. Līdz ar to savāktajam notekūdeņu daudzumam ir jābūt līdzvērtīgam ūdens patēriņam. Ja ir būtiska atšķirība starp patērēto ūdens daudzumu un notekūdeņu apjomu, tad īpašniekam, izmantojot ūdens daudzuma mērītājus, notekūdeņu plūsmas mērītājus, ir jāpierāda atšķirības apstākļi.

     Otrs populārākais decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids projektu teritorijā ir septiķi. Saskaņā ar noteikumiem īpašniekiem būs jānodrošina, ka no septiķa notekūdeņi tiek novadīti vidē caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu - filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts - grants filtriem, filtrācijas grāvjiem un akām.

     Noteikumos ir noteiktas prasības arī asenizatoriem, kas savāc un izved notekūdeņus un nosēdumus no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām.

     Pašvaldībai līdz 2019. gada 1. janvārim ir jāuzsāk un līdz 2021. gada 31. decembrim jāpabeidz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveide.

     Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem līdz 2021. gada 31. decembrim ir jānodrošina savas decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstība šo noteikumu prasībām.

Par ūdensapgādes sistēmām

Īstenoto projektu teritorijā lielākā iedzīvotāju izmanto centralizēto ūdensapgādes sistēmu, bet vēl ir daudz mājsaimniecību, kuras izmanto individuālo ūdens ieguves sistēmu.

Nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuriem ir radītas, bet nav izmantotas pieslēguma iespējas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai ir aicinājums izvērtēt sava ūdens ieguves avota spēju nodrošināt ūdeni ilgstoša sausuma periodā un spēju nodrošināt tīru dzeramo ūdeni, piemēram, plūdu gadījumā. Pieslēguma izbūvei īpašumā ir vajadzīgs laiks, un līdz ar to, iestājoties ārkārtas situācijai, pieslēgumu savam īpašumam nebūs iespējams veikt momentāni.

Par iespēju saņemt Siguldas novada pašvaldības līdzfinansējumu mājsaimniecību pieslēgumu izbūvei centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

Lai saņemtu līdzfinansējumu pieslēgumu izbūvei īpašniekam par saviem līdzekļiem (līdzfinansējums nav paredzēts) ir jāpiesaista būvspeciālists, kurš izstrādā būvniecības ieceres dokumentāciju un saskaņo to Siguldas novada būvvaldē. Saskaņotā dokumentācija ir jāiesniedz pašvaldībai.

Pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā pieslēguma būvniecībai no centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas līdz dzīvojamajai mājai var saņemt fiziskas un juridiskas personas. Trūcīgām vai maznodrošinātām personām, daudzbērnu ģimenēm un personām ar I invaliditātes grupu līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā. Kopējais iespējamais līdzfinansējuma apjoms ir līdz 1500 eiro par katru pieslēgumu.

Līdzfinansējums netiek piešķirts, ja pieslēguma būvniecība skar no jauna izbūvētu vai atjaunotu ielu ar asfalta segumu piecu gadu laikā no ielas nodošanas ekspluatācijā.

Šogad rudens sākumā tiek veikti pirmie Siguldas novada pašvaldības līdzfinansētie mājsaimniecību pieslēgumi centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

SIA „Saltavots” aicina iedzīvotājus, kuri vēl nav izmantojuši radītās pieslēguma iespējas centralizētajiem tīkliem, iesniegt SIA „Saltavots” pieprasījumu par tehnisko nosacījumu saņemšanu pieslēgumu izbūvei, un līdz kanalizācijas pieslēguma izbūvei izmantot SIA „Saltavots” piedāvāto notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu.

        Aicinām arī īpašniekus pārbaudīt individuālo ūdens ieguves vietu (akas, spices) ūdens kvalitāti.

 

Sīkākai informācijai:

Konsultante - projektu vadītāja Silvija Zaharāne

Tālrunis 67971912

e-pasts: silvija.zaharane@saltavots.lv
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD