33850

SIA „Saltavots” realizē ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektus
12.03.2013


 

     2013. gada februāri ir apkopoti dati par SIA „Saltavots” dalību 2007. – 2013. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas perioda projektos. ES līdzfinansēto projektu īstenošanas mērķis ir centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamības paplašināšana un vides piesārņojuma samazināšana.

 

     2010. gada 6. septembrī starp LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Saltavots” noslēgts līgums par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta” īstenošanu. Projekts tiek īstenots ar ES KF finansiālo atbalstu.        

     Šī projekta realizācijai, laika periodā no 2010. gada septembra līdz 2013. gada martam, ir noslēgti 5 būvdarbu līgumi, 3 pakalpojumu līgumi un 1 piegādes līgums.

No iepriekš norādītajiem līgumiem izpildes stadijā ir palicis tikai viens būvdarbu līgums.

     Projekta ietvaros ir veikta Krimuldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, kas nodrošina notekūdeņu novadīšanu Krimuldas, Mednieku un Ābeļziedu ielās esošajām dzīvojamām mājām un maģistrālā kanalizācijas tīkla rekonstrukcija uz šīm iekārtām. Siguldas pilsētā turpinās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana.

     Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas rezultātā projekta teritorijā papildus 848 iedzīvotājiem tiks nodrošināta centralizēto kanalizācijas pakalpojumu pieejamība un 698 iedzīvotājiem nodrošināta centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība.

     SIA „Saltavots” būvdarbu līgumu īstenošanās procesā ir konstatējis, ka komunikāciju izbūves teritorijā daudzas mājsaimniecības sadzīves kanalizācijas ūdeņus caur krājtvertnēm filtrē gruntī vai arī izmantojot nelegāli izbūvētus cauruļvadus sadzīves notekūdeņus izvada ielu grāvjos, lietus ūdens kanalizācijas sistēmās. Līdz ar to tiek piesārņoti gruntsūdeņi un virszemes ūdeņi. Neattīrītu notekūdeņu novadīšana gruntī piesārņo to līdz pat 60m dziļumam, kas rada dzeramā ūdens piesārņojumu, ko mājsaimniecības iegūst no savos īpašumos izbūvētajiem urbumiem, spicēm, akām.

     Uzņēmums ir apkopojis informāciju par projekta ietvaros radīto pieslēgumu centralizētajam kanalizācijas tīklam izmantošanu:

     S Pirmā būvdarbu līguma īstenošanas rezultātā, kurš beidzās 2011. gada oktobrī, Rotas, Ogu, Jāņogu, Pīpeņu, Pureņu, Ķiparu, Gravas, Tilta, Nākotnes, Viršu, Ķiparu ielās un daļēji Dārza ielā 112 mājsaimniecībām tika radītas pieslēguma iespējas maģistrālajam kanalizācijas tīklam. Šobrīd tikai 36 mājsaimniecības ir pieslēgušās maģistrālajam kanalizācijas tīklam.  

     S 2012. gada 21. novembrī Čiatūras, Saules, Bērzu, Tālavas, Lapu ielās un daļēji Purva ielā tika pabeigti centralizētā kanalizācijas tīkla paplašināšanas būvdarbi, radot 43 mājsaimniecībām pieslēguma iespējas maģistrālajam kanalizācijas tīklam. Tā kā būvdarbi ir pabeigti rudenī tikai 6 mājsaimniecības līdz salam ir paspējušas izmantot pieslēguma iespējas. 

     S  Būvdarbu līgums, kura ietvaros tiek izbūvēti kanalizācijas tīkli Jura Ozola, Rožu, Akāciju, Pulkveža Brieža, Vārpas, Valdemāra ielās, kā arī veikta ūdensvada sacilpošana un paplašināšana pilsētā, ir izpildes stadijā. 2012. gada decembrī darbi ir pabeigti Jura Ozola, Rožu, Akāciju, Vārpas ielu rajonā un līdz ar to ir tehniski iespējams izbūvēt pieslēgumus maģistrālajam kanalizācijas tīklam un centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.  Šobrīd tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri ir iesnieguši SIA „Saltavots” pieslēguma nosacījumu pieprasījumus tiek gatavoti tehniskie nosacījumi pieslēgumu izbūvei. 

 

     2011. gada 2. decembrī starp VA „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” un SIA „Saltavots” noslēgts līgums par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Mores ciemā” realizāciju.

     Projekta realizāciju līdzfinansē ES ERAF un Siguldas novada dome. 

     Šī projekta realizācijai, laika periodā no 2011. gada decembra līdz 2013. gada martam, ir noslēgti 3 būvdarbu līgumi, 1 pakalpojumu līgums un 1 piegādes līgums.

     Šobrīd visi būvdarbi ir pabeigti. Tiek gatavota dokumentācija, lai veiktu pēdējos maksājumus par būvdarbiem un ir uzsākts darbs pie noslēguma pārskata, maksājuma pieprasījuma sagatavošanas, lai varētu saņemt ES ERAF līdzfinansējumu plānotajā apjomā.  Projekta ietvaros ir izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, paplašināts maģistrālais kanalizācijas tīkls Dārza, Pļavas, Siguldas ielu rajonā un rekonstruēts ūdensapgādes tīkls Dārza, Pļavas, Siguldas ielu rajonā. Centralizētās ūdensapgādes nodrošināšanai izbūvēta jauna artēziskā aka, veikta ūdensgūtnes teritorijas labiekārtošana, kā arī iegādāts dīzeļģenerators, kas elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumos nodrošināts artēziskās akas sūkņa darbību.

     Centralizētās kanalizācija sistēmas paplašināšana ir devusi iespēju 20 mājsaimniecībām un trīs pašvaldības ēkām izmantot pieslēguma iespējas maģistrālajam kanalizācijas tīklam. Neskatoties uz to, ka būvdarbi pabeigti rudenī 6 mājsaimniecības un visas pašvaldības ēkas ir jau  pieslēgušās maģistrālajam kanalizācijas tīklam.

 

     SIA „Saltavots” aicina Siguldas pilsētas, Ķiparu un Mores ciemu iedzīvotājus, kuri vēl nav izmantojuši radītās pieslēguma iespējas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, iesniegt SIA „Saltavots” pieprasījumu par tehnisko nosacījumu saņemšanu kanalizācijas pieslēguma izbūvei un līdz pieslēguma izbūvei izmantot SIA „Saltavots” piedāvāto asenizācijas pakalpojumu sniegšanas iespēju!

 

Sīkākai informācijai:

Silvija Zaharāne, projektu vadītāja

Tālrunis 67971729, fakss 67973502, e-pasts: saltavots@apollo.lv.

_______________________________________________________________________________________

 

PROJEKTU „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta” (Nr. 3 DP/3.5.1.1. 0/10/IPIA/VIDM/018) LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

 

PROJEKTU "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Mores ciemā" (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11.APIA/CFLA/075/025) LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

 

FInansējuma saņēmējs šo projektu ietvaros ir SIA „Saltavots”

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD