125359

Stājušies spēkā saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā
07.06.2022


2022. gada 28. maijā stājās spēkā Siguldas novada pašvaldības 2022. gada 17. marta domes sēdē apstiprinātie un 2022. gada 19. maija domes sēdē precizētie saistošie noteikumi Nr. 14 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā”.

Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudēja Siguldas novada pašvaldības domes 2019. gada 13. jūnija saistošie noteikumi Nr.17 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā”, Mālpils novada domes 2019.gada 27.marta saistošie noteikumi Nr.7 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mālpils novada pašvaldībā”, Krimuldas novada domes 2020.gada 31.janvāra saistošie noteikumi Nr.1 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Krimuldas novada pašvaldībā” un Inčukalna novada pašvaldības 2019.gada 22.maija saistošie noteikumi Nr.4/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību Inčukalna novada pašvaldībā”.

Atgādinām, ka saistošie noteikumi nosaka decentralizēto kanalizācijas sistēmu (DKS), kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un uzraudzības kārtību; minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no DKS; prasību minimumu asenizatoriem; asenizatoru reģistrācijas kārtību; DKS reģistrācijas kārtību; decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, tai skaitā pašvaldības kompetenci minētajā jomā; DKS īpašnieku un valdītāju pienākumus; atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem; ciemus, uz kuru teritorijās esošajām DKS neattiecas šajos noteikumos noteiktās prasības.

Par saistošo noteikumu neievērošanu var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām līdz 350 euro, bet juridiskām personām līdz 1400 euro.

Saistošo noteikumu prasības neattiecas uz tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru īpašumā vai valdījumā esošās DKS atrodas Allažmuižas, Egļupes, Stīveru, Vējupītes, Kļavu, Sidgundas, Upmalu ciemos un viensētām ārpus ciemu teritorijām

SIA “SALTAVOTS”, kurš ir atbildīgs par DKS reģistra izveidi un uzturēšanu Siguldas pilsētā, Peltēs, Kalnabeitēs, Ķiparos, kā arī Allažu, Mores un Jūdažu ciemos, ir apkopojis informāciju par vēl nereģistrētajām DKS un secinājis, ka vēl 294 DKS īpašnieki no Siguldas pilsētas, Peltēm, Kalnabeitēm un Ķipariem, 18 no Allažiem, 1 no Mores un 24 no Jūdažiem tās nav reģistrējuši, lai gan datums, līdz kuram bija jāiesniedz reģistrācijas apliecinājums, bija pērnā gada 31. decembris. Līdz jūnija beigām visu šo DKS īpašnieku pastkastītēs nonāks vēstule no SIA “SALTAVOTS” par veicamajām darbībām.

Aktuālā informācija decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem atrodama tīmekļa vietnē www.saltavots.lv – sadaļā “Decentralizētā kanalizācija”, savukārt aktuālā informācija par asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem atrodama tīmekļa vietnē www.sigulda.lv – sadaļā “Noderīgi/ Asenizācijas pakalpojumu sniedzēji novadā”.
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2022 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD