107735

Uzsākta Siguldas novada decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana
29.08.2019


2019. gada 28. augustā stājās spēkā Siguldas novada pašvaldības 2019. gada 13. jūnija saistošie noteikumi Nr. 17 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā" (turpmāk - Saistošie noteikumi", kuri izdoti pamatojoties uz  Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (turpmāk – MK noteikumi), un paredz:

1) decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un uzraudzības kārtību;

2) minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētām kanalizācijas sistēmām;

3) prasību minimumu asenizatoriem;

4) asenizatoru reģistrācijas kārtību;

5) decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;

6) decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, tai skaitā pašvaldības kompetenci minētajā jomā;

7) decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus;

8) atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.

 

Atbilstoši Saistošie noteikumu 5. punktam Siguldas novada pašvaldība nodrošina asenizatoru reģistrāciju un informācijas publicēšanu par tiem. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējiem jeb asenizatoriem ir jāreģistrējas Siguldas novada pašvaldībā. Reģistrs  publicēts Siguldas novada pašvaldības mājas lapā www.sigulda.lv

 

Pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu vienotā reģistrā attiecas uz tām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašums nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai arī nav tehnisku iespēju to izdarīt, un atrodas:

Siguldas pilsētā,

Siguldas pagasta blīvi apdzīvotajās teritorijās - Ķiparos, Kalnabeitēs, Peltēs,

Jūdažu ciemā,

Mores ciemā,

Allažu ciemā.

 

Decentralizētā kanalizācijas sistēma ir jāreģistrē līdz 2021. gada 31. decembrim.

Decentralizētā kanalizācijas sistēma ir:

 

Atbilstoši Saistošo noteikumu 6. punktam Siguldas novada pašvaldība deleģē SIA “SALTAVOTS”:

1) decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošanu un uzturēšanu;

2) noteikto prasību notekūdeņu un nosēdumu savākšanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, to transportēšanai un novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā ievērošanas kontroli;

3) decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežuma kontroli un uzraudzību;

4) noteikto decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas ievērošanas kontroli;

5) informācijas sniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem par decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas kārtību un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas dokumentācijas uzglabāšanas nepieciešamību.

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas fakta pierādošo dokumentāciju var kalpot noslēgts līgums par decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai un decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojuma sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu un nosēdumu daudzumu, darījuma (pakalpojuma) summa, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.

Decentralizētā kanalizācijas sistēma jāreģistrē saskaņā ar Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu, aizpildot informāciju atbilstoši Saistošo noteikumu 3. pielikumam. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu skatīt šeit

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu var iesniegt:

1) personīgi SIA “SALTAVOTS” Klientu daļā Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, Siguldas novadā darba laikā. Klientu daļas darba laiku un kontaktus skatīt šeit;

2) sūtot pa pastu uz SIA “SALTAVOTS”, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads;

3) sūtot uz e-pastu: klienti@saltavots.lv;

4) Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā;

5) Mores pagasta pārvaldē, Siguldas ielā 11, Morē, Mores pagastā, Siguldas novadā;

6) Allažu pagasta pārvaldē, Birzes ielā 4, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.

 

Kas notiks pēc dokumentu un datu iesniegšanas?

Pēc decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājuma saņemšanas, SIA “SALTAVOTS” mēneša laikā paziņos decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam par reģistrāciju pa pastu vai elektroniski, norādot reģistrācijas numuru un datumu, kurā decentralizētās kanalizācijas sistēma ir iekļauta reģistrā.

 

Kādi noteikumi turpmāk būs jāievēro decentralizēto kanalizācijas sistēmu lietotājiem, asenizatoriem un kā to izpilde tiks kontrolēta?

Fiziskām un juridiskām personām, kuras decentralizētās kanalizācijas sistēmai izmanto krājtvertni vai septiķi, ir jānodrošina uzkrāto notekūdeņu regulāra izvešana. Notekūdeņu un nosēdumu nodošanas regularitāte tiek noteikta, ņemot vērā decentralizētās kanalizācijas sistēmas iekārtas tilpumu un ūdens patēriņu konkrētajā nekustamajā īpašumā. Minimālais izvešanas biežums – 1 reize gadā.

Saņemot decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vismaz divus gadus jāglabā pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošo dokumentu, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un decentralizēto pakalpojumu sniedzēja (asenizatora) rekvizīti.

Neiekļaušanās vienotajā Siguldas novada decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaitē tiks kvalificēta kā administratīvais pārkāpums. Šo pienākumu izpildi kontrolēs SIA “SALTAVOTS” sadarbībā ar Siguldas novada Pašvaldības policiju, kurai ir tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu, bet lēmumu par soda piemērošanu pieņems Siguldas novada pašvaldības Administratīvā komisija.

 

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem veicamās darbības skatīt šeit

 

Papildinformācija:

•        Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu"

•        Siguldas novada pašvaldības 2019. gada 13. jūnija saistošie noteikumi Nr. 17 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā" 

•        Ieteikumi notekūdeņu krājtvertņu un lokālo attīrīšanas iekārtu būvniecībai un ekspluatācijai

Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pasūtījuma sagatavots materiāls iedzīvotājiem, kuru saimniecībā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas vai plāno tādas uzstādīt (notekūdeņu krājbedre, skeptiķis vai notekūdeņu attīrīšanas iekārta ar jaudu līdz 5m3/diennaktī). Ieteikumiem ir rekomendējošs raksturs, taču tie paredzēti, lai iedzīvotāji varētu atbilstoši lietot jau esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas, lai nodrošinātu to atbilstību vides aizsardzības prasībām, ka arī ieteikumi sākotnējai decentralizēto kanalizācijas sistēmu darbības novērtēšanai, ja īpašnieka rīcībā nav attiecīgās dokumentācijas. Ieteikumos atradīsiet informāciju, kādu decentralizēto kanalizācijas sistēmu labāk izvēlēties atbilstoši teritorijas platībai un īpatnībām, mājas iedzīvotāju skaitam un izmaksām, kā šo sistēmu ierīkot un uzturēt.

Kāds ir ieguvums no decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas?

Līdz šim Latvijā decentralizētās kanalizācijas sistēmas netika pārraudzītas, līdz ar ko netika īstenota nedz to uzskaite, nedz kontrole, tādējādi radot risku neattīrītu notekūdeņu nonākšanai vidē vai arī nelegālai to iepludināšanai centralizētajās kanalizācijas sistēmās.

Reģistra izveide un noteiktās vienotās apsaimniekošanas prasības nodrošinās aktuālo informāciju par to, kādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas tiek izmantotas, kādi ir tajās attīrīto vai uzkrāto notekūdeņu apjomi, kā arī dos iespēju pārliecināties, vai šādas sistēmas tiek atbilstoši ekspluatētas. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu pārraudzība un regulāra kontrole būtiski samazinās vides piesārņojuma risku ar neattīrītiem notekūdeņiem.

Papildu informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu var saņemt, vēršoties SIA “SALTAVOTS” Klientu daļā klātienē Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, Siguldas novadā, kā arī, zvanot uz tālruņa numuru 67973733 vai rakstot vēstuli uz e-pasta adresi: klienti@saltavots.lv. 
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2+1?

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapāgdes un kanalizācijas tīkli
Siguldas novadāLakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2021 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv