46243

Informācija par ūdenssaimniecības projekta norisi Siguldā
02.07.2014


 

    2007.-2013. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas perioda ietvaros SIA „Saltavots” otru reizi ir izdevies piesaistīt finansējumu aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000" īstenošanai.

     Šīs aktivitātes mērķis ir ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un samazinot vides piesārņojumu.

     Otrais līgums ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, IV kārta” īstenošanu ir noslēgts 2014. gada 10. aprīlī.

     Noslēgtā līguma ietvaros galvenokārt tiks paplašināta notekūdeņu savākšanas pakalpojuma pieejamība. Plānā orientējoši ir atspoguļota informācija par ielām, kurās tiks paplašināti maģistrālie kanalizācijas tīkli, īstenojot aktivitātes K-1, K-2; K-3. Ūdensvada izbūve būs tikai Pērsiešu ielā, Parka ielā, Allažu ielā, Līgo ielā, Nākotnes ielā, Riekstu ielā, daļēji Lauku ielā.

     Šobrīd ir izstrādāti un saskaņoti visi tehniskie projekti. Noslēgti visi būvdarbu līgumi. SIA „Būvenergo A” veic kanalizācijas tīklu paplašināšanas būvdarbus Ķiparu rajonā, AS „UPB” ir uzsācis kanalizācijas tīklu paplašināšanas darbus Peltes - Kalnabeites rajonā. Par kanalizācijas tīklu izbūvi Siguldas pilsētas daļā 25.06.2014. ir noslēgts līgums ar SIA „Būvenergo A.” 

    Nekustamajiem īpašumiem (skatīt plānu), kuri atrodas ielās, kur šobrīd plānoti vai notiek būvdarbi, pieslēgšanās centralizētajai kanalizācijas sistēmai būs iespējama pēc izbūvēto maģistrālo tīklu būvdarbu pabeigšanas, rakstiski pieprasot tehniskos noteikumus SIA „Saltavots”. Informācija par izbūvēto tīklu pabeigšanu tiks publicēta mājas lapās: www.saltavots.lv; www.sigulda.lv

     Atgādinām, ka pieslēguma izbūve jāveic saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem un jāuzrāda SIA „Saltavots” speciālistam. Pēc pieslēguma izbūves ir jāslēdz līgums ar SIA „Saltavots” par centralizētās sistēmas pakalpojumu izmantošanu. 

     Patvaļīga pieslēgšanās SIA „Saltavots” tīkliem ir aizliegta! Aizliegta ir arī neattīrītu sadzīves notekūdeņu novadīšana gruntī, grāvjos, lietus kanalizācijas un drenāžas sistēmās. 

    Veicot būvdarbus Ķiparu rajonā būvuzņēmējam ir jāšķērso drenāžas cauruļvadi, dažās šķērsojuma vietās ir nepieciešams šķērsojuma vietu demontēt un pēc tam atjaunot.

Fotouzņēmumā ir redzams viens no drenāžas sistēmas cauruļvadu posmiem Līgo ielā, kurš tiek izmantots neattīrītu sadzīves notekūdeņu novadīšanai vidē. Rezultātā vide piesārņota, ilgtermiņā cauruļvads pārklājas ar sadzīves notekūdeņu rupjajām frakcijām un neveic vairs arī vairs drenāžas funkcijas.

     Aicinām iedzīvotājus izmantot pieslēguma iespējas centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācija sistēmai!

Sīkākai informācijai:

Silvija Zaharāne, projektu vadītāja

Tālrunis 67973502; 67971729, fakss 67973502, e-pasts: saltavots@saltavots.lv.

___________________________________________________________________________________________________________

 projektu

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, IV kārta” (Nr. 3 DP/3.5.1.1.0/13/IPIA/VARAM/005 ) 

līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Saltavots”

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

      


      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2023 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD