Publiskojamā informācija 

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta prasībām, SIA "SALTAVOTS" publisko informāciju:

Publiskojamā informācija 

 Publiskošanas biežums

 Publicētā informācija

58. panta pirmā daļa - Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57. pantam, SIA "SALTAVOTS" ir izstrādājusi vidēja termiņa darbības stratēģiju par periodu no 2018. līdz 2022. gadam, kas apstiprināta Dalībnieku sapulcē (15.10.2018. prot. Nr. 2018-2).

SIA "SALTAVOTS" vidēja termiņa darbības stratēģiju par periodu no 2018. līdz 2022. gadam skatīt šeit 

58. panta pirmā daļa - Ziņas par Kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem

Komercdarbības veidi saskaņā ar NACE klasifikatoru (2. red.): 

 ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00)

 notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00) 

Darbības veidi: 

 ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā

 ūdens piegāde no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam 

 notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām 

 notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdens objektos

 lietus notekūdeņu apsaimniekošana

decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošana, uzturēšana, kontrole

58. panta pirmās daļas 1. punkta a) apakšpunkts - Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti vismaz par pēdējiem pieciem gadiem

 Ne retāk kā reizi gadā

2015. gads skatīt šeit

2016. gads skatīt šeit

2017. gads skatīt šeit

2018. gads skatīt šeit

2019. gads skatīt šeit

58. panta pirmās daļas 1. punkta b) apakšpunkts - Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi) vismaz par pēdējiem pieciem gadiem

Ne retāk kā reizi gadā

2015. gads skatīt šeit

2016. gads skatīt šeit

2017. gads skatīt šeit

2018. gads skatīt šeit

2019. gads skatīt šeit 

58. panta pirmās daļas 1. punkta c) apakšpunkts - Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu vismaz par pēdējiem pieciem gadiem

 Ne retāk kā reizi gadā

2015. gads skatīt šeit

2016. gads skatīt šeit

2017. gads skatīt šeit skatīt šeit

2018. gads skatīt šeit

2019. gads skatīt šeit 

58. panta pirmās daļas 2. punkta a) apakšpunkts - Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem vismaz par pēdējiem pieciem gadiem

Divu mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām

2017. gads 

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starrperiodu pārskatu par sešiem mēnešiem (periods no 01.01.2017. līdz 30.06.2017.) skatīt šeit

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starrperiodu pārskatu par deviņiem mēnešiem (periods no 01.01.2017. līdz 30.09.2017.) skatīt šeit

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starrperiodu pārskatu par sešiem mēnešiem (periods no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.) skatīt šeit

2018. gads 

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par trīs mēnešiem (periods no 01.01.2018. līdz 31.03.2018.) skatīt šeit

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par trīs mēnešiem (periods no 01.01.2018. līdz 30.06.2018.) skatīt šeit

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par trīs mēnešiem (periods no 01.01.2018. līdz 30.09.2018.) skatīt šeit

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par trīs mēnešiem (periods no 01.01.2018. līdz 31.12.2018.) skatīt šeit

2019. gads 

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par trīs mēnešiem (periods no 01.01.2019. līdz 31.03.2019.) skatīt šeit

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par sešiem mēnešiem (periods no 01.01.2019. līdz 30.06.2019.) skatīt šeit

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par deviņiem mēnešiem (periods no 01.01.2019. līdz 30.09.2019.) skatīt šeit

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par divpadsmit mēnešiem (periods no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.) skatīt šeit

2020. gads 

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par trīs mēnešiem (periods no 01.01.2020. līdz 31.03.2020.) skatīt šeit

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par sešiem mēnešiem (periods no 01.01.2020. līdz 30.06.2020.) skatīt šeit 

58. panta pirmās daļas 2. punkta b) apakšpunkts - Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats vismaz par pēdējiem pieciem gadiem

Piecu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām

Zvērināta revidenta pārbaudītu 2015. gada pārskatu skatīt šeit

Zvērināta revidenta pārbaudītu 2016. gada pārskatu skatīt šeit 

Zvērināta revizenta pārbaudītu 2017. gada pārskatu skatīt šeit

Zvērināta revidenta pārbaudītu 2018. gada pārskatu skatīt šeit

Zvērināta revidenta pārbaudītu 2019. gada pārskatu skatīt šeit

58. panta pirmās daļas 3. punkta a) apakšpunkts - Informācija par īpašuma struktūru

Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualiējot

SIA "SALTAVOTS" 100% apmērā ir Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrība. SIA "SALTAVOTS" nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

58. panta pirmās daļas 3. punkta b) apakšpunkts - Informācija par organizatorisko struktūru

Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot

SIA "SALTAVOTS" organizatorisko struktūru ar 2020. gada 22. oktobri skatīt šeit

58. panta pirmās daļas 3. punkta c) apakšpunkts - Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem vismaz par pēdējiem pieciem gadiem

 Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot

Par pēdējiem pieciem gadiem nav saņemti un nav veikti ziedojumi (dāvinājumi) 

58. panta pirmās daļas 3. punkta d) apakšpunkts - Informācija par iepirkumiem vismaz par pēdējiem pieciem gadiem

 Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot

Informāciju par iepirkumiem skatīt šeit

58. panta pirmās daļas 3. punkta e) apakšpunkts - Cita nozīmīga informācija, ja tā nav saistīta ar komercnoslēpuma izpaušanu

  Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot

 
58. panta pirmās daļas 3. punkta f) apakšpunkts - Statūti

 Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot

 Aktuālo statūtu redakciju skatīt šeit

58. panta pirmās daļas 3. punkta g) apakšpunkts - Valdes nolikums vai cits tam pielīdzinām dokuments, kas regulē tās darbību

 Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamīobai aktualizējot

 Dokumentu, kas regulē valdes darbību skatīt šeit
58. panta pirmās daļas 3. punkta h) apakšpunkts - Informācija par valdes locekļiem: profesionālā darba pieredze, izglītība, amati citās kapitālsabiedrībās, pilnvaru termiņš 

 Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot

Informāciju par valdes locekli: profesionālā darba pieredze, izglītība, amati citās kapitālsabiedrībās, pilnvaru termiņš skatīt šeit
58. panta pirmās daļas 3. punkta i) apakšpunkts - Informācija par visām paziņotajām, kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem

 Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot

09.03.2020. Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr. 2020-1 skatīt šeit

08.04.2020. Kārtējās dalībnieku sapulce Nr. 2020-2 skatīt šeit

58. panta pirmās daļas 3. punkta j) apakšpunkts - Atalgojuma politikas principi un informācija par katra valdes locekļa atalgojumu

 Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot

Atalgojuma politikas principus  skatīt šeitt.sk. atbilstoši 12.04.2016. MK noteikumu Nr. 225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām" ar grozījumiem 4. pielikumu - informācija par mēnešalgu apmēru sadalījumā pa amatu grupām un 3. pielikumu - informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām

Informācija par valdes locekļa atalgojumu skatīt šeit

58. panta pirmās daļas 3. punkta k) apakšpunkts - Kapitālsabiedības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 

 Pastāvīgi, atbilstoī nepieciešamībai aktualizējot

SIA "SALTAVOTS" neveic ziedošanu (dāvināšanu) atbilstoši likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 27. panta otrai daļai

(Informācija atjaunota 10.06.2020.)

Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2+1?

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapāgdes un kanalizācijas tīkli
Siguldas novadāLakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2020 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv