Lai saņemtu tehniskos noteikumus ēku pieslēgšanai ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas vai lietus ūdens kanalizācijas tīkliem un komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei/pārbūvei, pamatojoties uz 2016. gada 22. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" (stājās spēkā 01.04.2016.) jāgriežas SIA "SALTAVOTS" un jāiesniedz šādi dokumenti:

1. Iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai šeit

Iesniegumā par tehnisko noteikumu saņemšanu jānorāda:

1.1.nekustamā īpašuma atrašanās vieta, adrese un kadastra apzīmējums;

1.2. plānotais ūdens patēriņš un novadāmo notekūdeņu daudzums vai informācija par personu skaitu, kuras plāno izmantot ūdenssaimniecības pakalpojumu.

2. Iesniegumam jāpievieno:

2.1. īpašuma tiesības apliecinošu dokumenta vai līgums par tiesībām uz nomu ar apbūves tiesībām (kopijas);

2.2. zemes gabala robežu plāns. 

3. Nepieciešamības gadījumā, SIA "SALTAVOTS" var pieprasīt citu informāciju par pieslēdzamā objekta raksturu.

Iesniegumu ar tam pievienotajiem dokumentiem sūtīt uz e-pastu: attistibasdala@saltavots.lv vai pa pastu uz adresi: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150.

Pēc augstāk minēto dokumentu saņemšanas, pamatojoties uz 2016. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 16. punktu, 20 (divdesmit) dienu laikā tiek sagatavoti un izsniegti tehniskie noteikumi vai atteikums tehnisko noteikumu izniegšanai.

Tehniskie noteikumi tiek izsniegti bez maksas un ir derīgi divus gadus.

Informācija pa tālruņiem 67974011, 26611396, 29393780.

Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD