113482

Informācija decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem par asenizācijas pakalpojumiem
01.09.2020


2019. gada 28. augustā stājās spēkā Siguldas novada pašvaldības domes 2019. gada 13. jūnija saistošie noteikumi Nr. 17 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā” prasības.

 

SIA “SALTAVOTS” kā sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs Siguldas novadā ir reģistrēts asenizatoru reģistrā un ir tiesīgs sniegt decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus. Uz 2020. gada 1. septembri asenizatoru reģistrā vēl ir reģistrējies Siguldas pilsētas SIA “Jumis”, kas nozīmē, ka Siguldas novadā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki var saņemt pakalpojumu pie viena no reģistrētajiem asenizatoriem.

Atgādinām, ka saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību attiecas uz tiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, kuru īpašumi atrodas Siguldas pilsētā un Siguldas pagasta blīvi apdzīvotajās teritorijās - Ķiparos, Kalnabeitēs, Peltēs, Jūdažu ciemā, Mores ciemā un Allažu ciemā.

 

Informējam, ka ar 2020. gada 20. jūlija SIA "SALTAVOTS" rīkojumu Nr. 1-3/54 “Par maksas pakalpojumu veidiem un cenām) ar 2020. gada 1. septembri ir apstiprināti un stājušies spēkā izcenojumi notekūdeņu un nosēdumu savākšanai, pieņemšanai un attīrīšanai. Izmaksas ir pieejamas šeit

 

Rīkojums paredz divus veidu pakalpojumu izmaksas: ar līgumu, bez līguma. Lai nodrošinātu vienotu pieeju visiem pakalpojumu saņēmējiem, ar rīkojumu ir noteikts, ka:

1) līgumus par pakalpojumu var slēgt tikai ar tiem īpašniekiem, kuri decentralizētās kanalizācijas sistēmas ir reģistrējuši decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā;

2) pirms līguma slēgšanas, lai pārliecinātos, ka decentralizētās kanalizācijas sistēmās esošie notekūdeņi un nosēdumi atbilst saistošajos noteikumos par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību noteiktajām prasībām par maksimāli pieļaujamajām koncentrācijām*:

2.1.) decentralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojums tiek sniegts saskaņā ar izcenojumu bez līguma un tiek veiktas ekspress analīzes

vai

2.2.) decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks iesniedz akreditētā laboratorijā veikto testēšanas pārskatu.

3) pēc analīžu rezultātu saņemšanas tiek pieņemts lēmums par līguma slēgšanu/ neslēgšanu.

Līgumus ar tiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, uz kuriem neattiecas saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību var slēgt, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks ir izpildījis iepriekš minētās prasības.

 

*Tipisku sadzīves notekūdeņu piesārņojuma raksturojošie parametri, atbilstoši saistošajos noteikumos par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību noteiktajām prasībām par maksimāli pieļaujamām koncentrācijām:

Nr. p.k.

Piesārņojošā viela

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija

1.

Kopējās suspendētās vielas, mg/l

450

2.

Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP), mg/l

740

3.

Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5), mg/l

350

4.

Kopējais fosfors, mg/l

13

5.

Kopējais slāpeklis, mg/l

40

6.

Tauki, mg/l (ekstraģējamās vielas)

30

7.

pH līmenis

8,5

8.

Temperatūra, °C

<40

9.

Naftas produkti

Nav pieļaujams

 

Papildus informāciju par pakalpojumu sniegšanas kārtību var saņemt SIA “SALTAVOTS” klientu daļā pa tālruņiem 67973733 vai 29181233, rakstot e-pastu: klienti@saltavots.lv, vai klātienē apmeklētāju pieņemšanas dienās: pirmdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00, ceturtdienā no 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00.
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2023 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD